เมนูหลัก

10300405การคำนวณทางธุรกิจและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่
Business and Investment Calculations for Modern Entrepreneurs
สังกัดวิทยาศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะวิทย์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-12:00วิทย์ 2105105C88826W    
  ศุกร์10:00-12:00ห้องคอม B125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  02 อังคาร13:00-15:00วิทย์ 1108105C91901W    
  ศุกร์13:00-15:00ห้องคอม B125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรวรรณ พัชรประกิติ
อาจารย์ ดร.พิกุล ศรีดารัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลเทพ มีคำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรลักษมณ์ สิงห์ทอง
สอบกลางภาค: 16 ม.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2566 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร 105 ห้อง TBA(วิทย์)
ผู้คุมสอบปลายภาค:
Course Description
ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ การคำนวณอัตราดอกเบี้ย การคำนวณภาษี มูลค่าของเงินและเงินงวด การคำนวณสินเชื่อ การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ค่าเสื่อมราคา แหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจและการลงทุน การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการคำนวณ กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้ แก้ปัญหาทางธุรกิจและการลงทุนของผู้ประกอบการ

Basic knowledge for modern entrepreneurs; interest rate calculation; tax calculation; value of money and annuity; loan calculation, break-even point analysis; return and investment risk; depreciation; information technology for business and investment resources; using Package Software helps to calculate. Case studies and application of business solutions and entrepreneurial investment

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47