เมนูหลัก

10700307ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 21
English Skill for 21st Century
สังกัดศิลปศาสตร์, ส่วนกลาง(คณะศิลปศาสตร์)
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง: 10700309, 10203451, 10700309, 10700310, 10700311, 10700312, 10700313, 10700314, 10700315, 10700316, 10700317, 10700318, 10700319, 10700320, 10700321, 10700322, 11204301, 11210271, 11210272, 11210373, 11210374, 11210475, 11210476
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

 เชียงใหม่
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-10:00สังคม 209102C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00สังคม 209102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: Mrs.Surja Mintani
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร303
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร305
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ ศิริทะ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.ธีรนิติ พวงกฤษ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร305
13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร303
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.มยุรา ศรีกัลยานุกูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  02 อังคาร08:00-10:0080-402147C60573W    
  ศุกร์08:00-10:0080-402147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ศนิ ไทรหอมหวล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ทิพปภา พิสิษฐ์กุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 305
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์จิราภรณ์ ศรีนาค อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ภานาถ แสงเจริญรัตน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  03 อังคาร08:00-10:00ศร402125C60600W    
  ศุกร์08:00-10:00ศร402125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  04 อังคาร10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102C60060W   CLOSED 
  ศุกร์10:00-12:00TBA (ศิลปศาสตร์)102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน:
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
  05 อังคาร10:00-12:0080-303147C63630W    
  ศุกร์10:00-12:0080-303147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-409
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.นิทัศน์ บุญไพศาลสถิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศรัญญา สุวรรณอังกูร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
อาจารย์ ดร.เนตราพร ด้วงสง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-409
13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร204
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนวัฒน์ นิทัศน์วิจิตร อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา แดงปรก อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  06 อังคาร10:00-12:00สังคม 209102C63630W    
  ศุกร์10:00-12:00สังคม 209102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบกลางภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 105 ห้อง วิทย์ 2105
ผู้คุมสอบปลายภาค: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล ถิรบุญยานนท์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  07 จันทร์17:00-19:0080-403147C604614W    
  พฤหัสบดี17:00-19:0080-403147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Mrs.Surja Mintani อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  08 จันทร์17:00-19:0080-504147C604317W    
  พฤหัสบดี17:00-19:0080-504147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์ ดร.กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-401
ผู้คุมสอบปลายภาค: Mrs.Surja Mintani อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  09 จันทร์17:00-19:0080-303147C43421W    
  พฤหัสบดี17:00-19:0080-303147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์อรพรรณ สุธาพันธ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  10 จันทร์10:00-12:0080-304147C605010W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-304147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ เกษมสำราญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC302
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  11 จันทร์10:00-12:0080-303147C60564W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-303147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยุตภัฎ คำมูล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 107 ห้อง BA 301
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์ ดร.จันทร์จิรา เหลาราช อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิชัย อัศวราชันย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  12 จันทร์10:00-12:0080-404147C604812W    
  พฤหัสบดี10:00-12:0080-404147L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC403
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร มณีชูเกตุ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.โดม อดุลย์สุข อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC403
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์แพรวา รัตนทยา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ภัสร์ ราษฎร์นิยม อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  13 จันทร์08:00-10:00สังคม 209102C604416W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00สังคม 209102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-408
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-408
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.พิลาศลักษณ์ ศรแก้ว อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  14 จันทร์08:00-10:00ศร305125C604713W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศร305125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์เพชรรัตน์ ศรีนุต
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-505
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์กนกวรรณ สัมพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  15 จันทร์08:00-10:00ศร402125C605010W    
  พฤหัสบดี08:00-10:00ศร402125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์สุพิน ลักษณ์นารากุล
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC405
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์ ดร.ปิยาพัทธ์ อารีญาติ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย ลือดัง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.กุลชา ชยรพ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 140 ห้อง EC404
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาราณี ชุมทอง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  16 อังคาร13:00-15:00สังคม 209102C60564W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 209102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ณัฐพล เรืองวิทยานุสรณ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-303
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พหล ศักดิ์คะทัศน์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  17 อังคาร13:00-15:00สังคม 202102C60537W    
  ศุกร์13:00-15:00สังคม 202102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อุมาวดี จันทร์ศรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์พิชญาภา ธัมมิกะกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์อรพรรณ สุธาพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ หวังเจริญ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  18 อังคาร13:00-15:00ศร402125C60537W    
  ศุกร์13:00-15:00ศร402125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  19 จันทร์13:00-15:00ศร402125C604416W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00ศร402125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  20 จันทร์13:00-15:00สังคม 204102C604020W    
  พฤหัสบดี13:00-15:00สังคม 204102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุลักษณ์ งามลักษณ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 125 ห้อง ศร304
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทะเสน อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 3
  21 อังคาร15:00-17:00ศร302125C61592W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร302125L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร มโนวงศ์
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อรพรรณ สุธาพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
  22 อังคาร15:00-17:00ศร306125C60591W    
  ศุกร์15:00-17:00ศร306125C      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี
สอบกลางภาค: 19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-506
19 ม.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบกลางภาค: Oอาจารย์อรพรรณ สุธาพันธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oรองศาสตราจารย์มธุรส สว่างบำรุง อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oอาจารย์ ดร.ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oอาจารย์ ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
สอบปลายภาค: 13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-506
13 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 - 18:30 อาคาร 147 ห้อง 80-502
ผู้คุมสอบปลายภาค: Oอาจารย์วัชรียา บำรุงคีรี อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ์ อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 1
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราภรณ์ ชื่นบาล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
Oผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย์กำกับห้องสอบคนที่ 2
ปริญญาตรี สมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 เสาร์08:00-10:00Online ศิลปศาสตร102C45396W    
  เสาร์10:00-12:00Online ศิลปศาสตร102L      
อาจารย์ / เจ้าหน้าที่/เอกสารประกอบการสอน: อาจารย์จิลลา กิติกรวรเดช
ผู้คุมสอบกลางภาค:
สอบปลายภาค:
ผู้คุมสอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สำหรับสาขาวิชาการประมงและนวัตกรรมผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรพิเศษ)
Course Description
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับสูงขึ้น ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21 เน้นคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน โดยมีเนื้อหาที่พื้นฐานมาจากภาษาอังกฤษสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันในศตวรรษที่ 21

English for communicative purposes on higher level; English skill for 21st Century in everyday life focusing on vocabulary, grammar, listening, speaking, reading and writing; based on English for 21st Century content.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47