เมนูหลัก

10305111คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร
Mathematics for Agriculture
สังกัดวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อัตราส่วนและร้อยละ จำนวนจริง การวาดกราฟ 2 มิติ การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นเบื้องต้นเพื่อการจัดการทรัพยากรทางเกษตร แคลคูลัสเบื้องต้น
(ลิมิต อนุพันธ์ และอินทิกรัล ของฟังก์ชันพีชคณิต) และการประยุกต์ทางการเกษตร
Ratios and percentages, real numbers, drawing 2D graphs, solving system of linear equations, introduction to linear programming for agricultural resource management,
introduction to calculus (limits, derivatives and integrals of algebraic functions) and its applications in agriculture.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47