เมนูหลัก

11207250การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาหลักการจัดการองค์กร วิธีการออกแบบและจัดรูปแบบองค์กร วัตถุประสงค์และความสำคัญของหน้าที่และการดำเนินงานประเภทต่าง ๆ ภายในองค์กร ปัจจัยภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงศึกษาระบบการบริหารงานบุคคล ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรเพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงานของบุคคล ทีมงานและองค์กร ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการองค์กรธุรกิจในยุคปัจจุบัน

This course introduces learners to concepts and main functions of management, design methods and the organizational format, goals, and importance of functions, and operations in the organization, internal and external affecting an organization, strategic management process, Learners will also learn personnel management systems, organizational behavior theory to enhance individual performance, team, and organization, as well as study and analyze the environment, changes and factors that affect business management in present times.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47