เมนูหลัก

11207251ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับงานธุรกิจ
Information System and Technology for Business
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:11207432
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาถึงองค์ประกอบ ประเภทและรูปแบบของระบบสารสนเทศที่นำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางธุรกิจ เทคโนโลยีที่สนับสนุนระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ การควบคุมทั่วไปของเทคโนโลยีสารสนเทศ การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและกฎหมายและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ซอฟแวร์สำเร็จรูปในงานธุรกิจ โปรแกรมตารางการคำนวณ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการข้อมูล โปรแกรมนำเสนอผลงานและโปรแกรมสร้างสื่อสิ่งพิมพ์

This course introduces learners to the composition and types of information system applied in business process, technology that supports efficient business information systems, general control of information technology, electronic commerce, ethical and legal issues of information technology, applications of package software in business, spreadsheets program, data analysis, information management presentation program, and create publication software.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47