เมนูหลัก

11207101การบัญชีขั้นต้น
Principles of Accounting
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:11207102, 11207201, 11207211, 11207331, 11207332, 11207350, 11207431
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการบัญชี วงจรการบัญชี การจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ และกิจการพาณิชยกรรม สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ บัญชีคุมยอดและบัญชีแยกประเภทย่อย ภาษีมูลค่าเพิ่ม จรรยาบรรณของวิชาชีพการบัญชี

Principles of accounting; accounting cycle; financial statements preparation for servicing and merchandising firms; general journal; special journals; control account and subsidiary ledger; value added tax ; accounting professional ethics

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47