เมนูหลัก

11207331ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Accounting Information System
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, บัญชี
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 11207101
รายวิชาต่อเนื่อง:11207423, 11207431, 11207432, 11207433
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
รายชื่อ  

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินงานของธุรกิจ ประเภทของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบฐานข้อมูล การบริหารทรัพยากรขององค์กร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ การควบคุมภายในเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีของวงจรธุรกิจ

Study of concepts of fundamental of information technology, application of information technology in business process, types of information system, accounting information system, database system, enterprise resource planning, as well as the use of information technology in the decision-making process, internal control on the information system, analysis and design of accounting information system in the business life cycle.

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47