เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิ้กที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
   000  ประกาศภายหลัง
   101  อาคารพัฒนาวิศัยทัศน์
   102  ประเสริฐ ณ นคร
   103  สมิตตานนท์
   104  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
   105  คณะวิทยาศาสตร์
   106  คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
   107  คณะบริหารธุรกิจ
   108  ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม
   109  ภาควิชาภูมิทัศน์
   110  ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ (โซน B)
   111  ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
   112  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
   113  อาคารกำจรบุญแปง
   114  อาคารเมล็ดพันธุ์
   115  อาคารไม้ผล
   116  อาคารพืชผัก
   117  อาคารเนื้อเยื่อ
   118  ภาควิชา
   119TBA
   120  ภาคพืชไร่
   121  อาคารเทคโนโลยีชีวภาพ
   122  อาคาร 77
   123  ภาควิชาพืชสวน
   124  อาคารสุวรรณวาจกกิสิกิจ
   125  อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
   126  อาคารปฏิบัติการรวมทางพืช
   127  อาคารหม่อนไหม
   128  ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ฯ
   129  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
   130  อาคารไม้ผล 2
   140  อาคารเศรษฐศาสตร์
   141  อาคารจุฬาภรณ์
   142  อาคารเทพ พงษ์พานิช
   143  อาคาร 75 ปี (คณะสารสนเทศแลการสื่อสาร)
   144  สระว่ายน้ำอุบุลรัตนราชกัญญา
   145  วิทยาลัยพลังงานทดแทน
   146  อาคารเทอดกสิกร
   147  อาคารเรียนรวม 80 ปี
   148  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
   149  อาคารศูนย์ภาษา
   150  อาคารพยาบาลศาสตร์
   151  ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (ฟาร์มมหาวิทยาลัย)
   152การเรียนการสอนแบบออนไลน์
วิทยาเขต วิทยาลัยบริหารศาสตร์
   106  ภาควิชาเทคโนโลยีการประมง
   107  คณะธุรกิจการเกษตร
   112  อาคารภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
วิทยาเขต แพร่
   801  อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
   802  อาคารนำชัย ทนุผล
   803  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
   804  อาคารนำร่องและอุตสาหกรรมฯ
   805  ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   806  ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช
   807  ฟาร์มเกษตรป่าไม้
   808ศูนย์ประสานงาน
   809  ฟาร์มสัตว์ปีก
   810ฟาร์มสุกร
   811  อาคารเทพ พงษ์พานิช
   812  อาคารเกษตรป่าไม้
   813  อาคารเทคโนโลยีการผลิตพืช
   814  อาคารเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   815  อาคารศาสตร์พระราชา
   816  Shop เทคโนโลยีอุตสาหกรรมป่าไม้
   TBA  TBA
   สนามกีฬา  สนามกีฬา
วิทยาเขต ชุมพร
   701  อาคารบุญรอด ศุภอุดมฤกษ์
   702  อาคารแม่โจ้สามัคคี
   703  โรงน้ำจืด
   704  โรงน้ำเค็ม
   705  แปลงดอกหน้าวัว
   706  สนามกีฬา
   707  นอกสถานที่
   708  ฟาร์มเทคโนโลยีการผลิตพืช
   709  ฟาร์มการประมง(การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
   710  แปลงพืชไร่
   711  แปลงไม้ผล
   712  แปลงไม้ดอก
   713  อาคาร Cowboy
   714  โครงการศูนย์การศึกษาสัญจร
   715  อาคาร Cowboy
   716  อาคารแม่โจ้ 80 ปี
   717  อาคารปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47