เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      รบ421
(3) 2,
L1
      
อังคาร  ศศ416
(3) 1,
L1
  ปม591
(1) 2,
L3
 ปม593
(1) 2,
L3
    
        กป271
(3) 1,
L1
   
พุธ  ปม511
(3) 1,
L3
   ปม511
(3) 1,
L3
 รบ461
(3) 1,
L1
   มพ201
(3) 1,
L1
 ชย461
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี ชย460
(1) 1,
L1
 ชย431
(3) 1,
L1
  รบ421
(3) 2,
L1
  ทช471
(3) 1,
L1
  
 
ศุกร์
 
             
เสาร์  ปม593
(1) 1,
L3
      ปม591
(1) 1,
L3
   

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47