เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  4/10/2564 - 10/10/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์      รศ213
(3) 1,
L1
       
อังคาร      ชว252
(2) 1,
L1
      
       ปม531
(3) 1,
L3
     
        มพ202
(3) 1,
L1
   
พุธ  ปม511
(3) 1,
L3
   ปม511
(3) 1,
L3
 รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี      รศ213
(3) 1,
L1
    สธ492
(3) 1,
L1
       ปม531
(3) 1,
L3
    
 
ศุกร์
 
             
เสาร์ ทอ496
(3) 1,
L1
    
  ปม501
(3) 1,
L3
 ปม501
(3) 1,
L3
 ปม591
(1) 1,
L3
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47