เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารเรียนรวม 80 ปี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  30/8/2564 - 5/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์   ชว210
(3) 5,
L1
   ชว330
(3) 1,
L1
      
   ชว210
(3) 8,
L1
   ชว330
(3) 5,
L1
      
   ชว210
(3) 7,
L1
   ชว330
(3) 2,
L1
      
   ชว210
(3) 6,
L1
   ชว330
(3) 3,
L1
      
   ชว210
(3) 4,
L1
   ชว330
(3) 4,
L1
      
   ชว210
(3) 3,
L1
         
   ชว210
(3) 1,
L1
         
   ชว210
(3) 2,
L1
         
อังคาร กจ210
(3) 1,
L1
   ชว220
(3) 7,
L1
  วท101
(3) 2,
L1
 วท101
(3) 1,
L1
 พท310
(3) 1,
L1
    ชว220
(3) 6,
L1
        
    ชว100
(3) 9,
L1
        
    ชว100
(3) 8,
L1
        
    ชว100
(3) 7,
L1
        
    ชว100
(3) 1,
L1
        
    ชว100
(3) 10,
L1
        
    ชว100
(3) 11,
L1
        
    ชว100
(3) 12,
L1
        
    ชว100
(3) 13,
L1
        
    ชว100
(3) 14,
L1
        
    ชว100
(3) 2,
L1
        
    ชว100
(3) 3,
L1
        
    ชว100
(3) 4,
L1
        
    ชว100
(3) 5,
L1
        
    ชว100
(3) 6,
L1
        
พุธ  สก351
(3) 2,
L1
        
พฤหัสบดี   ชว210
(3) 8,
L1
   ชว330
(3) 3,
L1
   พท310
(3) 2,
L1
 
   ชว210
(3) 7,
L1
   ชว330
(3) 5,
L1
      
   ชว210
(3) 1,
L1
   ชว330
(3) 4,
L1
      
   ชว210
(3) 2,
L1
   ชว330
(3) 2,
L1
      
   ชว210
(3) 3,
L1
   ชว330
(3) 1,
L1
      
   ชว210
(3) 4,
L1
         
   ชว210
(3) 5,
L1
         
   ชว210
(3) 6,
L1
         
ศุกร์ กจ210
(3) 1,
L1
   ชว220
(3) 7,
L1
  วท101
(3) 2,
L1
 วท101
(3) 1,
L1
   
    ชว220
(3) 6,
L1
        
    ชว100
(3) 9,
L1
        
    ชว100
(3) 8,
L1
        
    ชว100
(3) 1,
L1
        
    ชว100
(3) 10,
L1
        
    ชว100
(3) 11,
L1
        
    ชว100
(3) 12,
L1
        
    ชว100
(3) 13,
L1
        
    ชว100
(3) 14,
L1
        
    ชว100
(3) 2,
L1
        
    ชว100
(3) 3,
L1
        
    ชว100
(3) 4,
L1
        
    ชว100
(3) 5,
L1
        
    ชว100
(3) 6,
L1
        
    ชว100
(3) 7,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47