เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์   ชป323
(3) 1,
L1
  จป415
(3) 1,
L1
 นป321
(3) 1,
L1
   ชป323
(3) 2,
L1
       
อังคาร   พล312
(3) 1,
L1
  จป313
(3) 1,
L1
   
   พล312
(3) 2,
L1
       
พุธ พล221
(3) 1,
L1
         
 พล221
(3) 2,
L1
         
พฤหัสบดี   พล441
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 1,
L1
   
   พล441
(3) 2,
L1
       
ศุกร์ ทป494
(1) 1,
L1
    พล322
(3) 2,
L1
   
อาทิตย์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47