เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  14/6/2564 - 20/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ ชป211
(3) 1,
L1
 พล221
(3) 2,
L1
  ชป311
(3) 1,
L1
 นป111
(3) 1,
L1
 นป313
(3) 1,
L1
   พล221
(3) 1,
L1
        
อังคาร          พล322
(3) 1,
L1
 
          พล322
(3) 2,
L1
 
พุธ พล425
(3) 2,
L1
 ชป323
(3) 1,
L1
        
 พล425
(3) 1,
L1
          
พฤหัสบดี      ชป311
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 1,
L1
ศุกร์   พล421
(3) 1,
L1
  พล421
(3) 1,
L1
  พล322
(3) 2,
L1
อาทิตย์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47