เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  21/6/2564 - 27/6/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    ชว354
(3) 1,
L1
   ปม612
(3) 1,
L3
  
    ปม612
(3) 1,
L3
  รศ312
(3) 1,
L1
 
          ปม652
(3) 1,
L3
อังคาร ปม541
(3) 1,
L3
  ทช281
(3) 1,
L1
   
        ปม592
(1) 1,
L3
  
         ทช281
(3) 1,
L1
 
พุธ
 
           
พฤหัสบดี ปม521
(3) 1,
L3
 ปม521
(3) 1,
L3
  ปม652
(3) 1,
L3
  
    ชว354
(3) 1,
L1
       
 
ศุกร์
 
           
เสาร์  ทช391
(1) 1,
L1
  ปม592
(1) 2,
L3
      
  ชว490
(1) 1,
L1
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47