เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3  ระหว่าง  28/6/2564 - 4/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ ชป331
(3) 1,
L1
 พล221
(3) 1,
L1
    พล221
(3) 3,
L1
   
 ชป331
(3) 2,
L1
 พล221
(3) 2,
L1
        
อังคาร  พล222
(3) 1,
L1
  ชป232
(3) 1,
L1
     
      ชป232
(3) 2,
L1
     
พุธ พล341
(3) 1,
L1
 พล341
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี      ชป241
(3) 1,
L1
   พล451
(3) 1,
L1
ศุกร์   จป211
(3) 1,
L1
 จป211
(3) 1,
L1
   นป313
(3) 1,
L1
เสาร์ ชป231
(3) 1,
L1
 ชป231
(3) 1,
L1
  ชป231
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์ พล423
(3) 1,
L1
 พล423
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47