เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก (โซน B)
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ ทต413
(3) 1,
L1
  ทต322
(3) 1,
L1
   ทต107
(3) 1,
L1
   
        ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป011
(3) 1,
L1
 
        ทต341
(3) 1,
L1
  
        ศป130
(3) 1,
L1
 
อังคาร ทต321
(3) 1,
L1
 ทต106
(3) 1,
L1
  ทต142
(3) 1,
L1
  ทต104
(3) 1,
L1
 
 ทต102
(3) 1,
L1
 ทต205
(3) 1,
L1
  ทต301
(3) 1,
L1
 ศป024
(3) 1,
L1
 
พุธ ทต141
(3) 1,
L1
       
 ศป023
(3) 1,
L1
 ศป023
(3) 1,
L1
      
พฤหัสบดี ทต413
(3) 1,
L1
  ทต322
(3) 1,
L1
   ทต107
(3) 1,
L1
   
        ศป025
(3) 1,
L1
  
        ศป130
(3) 1,
L1
 
        ทต341
(3) 1,
L1
  
        ศป011
(3) 1,
L1
 
ศุกร์ ทต321
(3) 1,
L1
 ทต205
(3) 1,
L1
  ทต301
(3) 1,
L1
 ศป024
(3) 1,
L1
 ทต102
(3) 1,
L1
 ทต106
(3) 1,
L1
  ทต142
(3) 1,
L1
  ทต104
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47