เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  20/9/2564 - 26/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ สศ452
(3) 1,
L1
  สศ353
(3) 2,
L1
   สศ410
(3) 1,
L1
  
   สศ353
(3) 1,
L1
   สศ410
(3) 2,
L1
  
อังคาร    สศ355
(3) 2,
L1
  สศ310
(3) 2,
L1
  
    สศ355
(3) 1,
L1
  สศ310
(3) 1,
L1
  
พุธ สศ360
(3) 1,
L1
       สศ353
(3) 1,
L1
 สศ360
(3) 2,
L1
        
 สศ414
(3) 1,
L1
        
พฤหัสบดี สศ452
(3) 1,
L1
  สศ353
(3) 2,
L1
       
   สศ353
(3) 1,
L1
       
ศุกร์    สศ355
(3) 2,
L1
      
    สศ355
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47