เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารแม่โจ้ 70 ปี : สร้างปัญญาเพื่อแผ่นดิน
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  ระหว่าง  21/6/2564 - 27/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
จันทร์ วท101
(3) 1,
L1
 วท101
(3) 2,
L1
  วท102
(3) 1,
L1
 วท102
(3) 2,
L1
  
อังคาร วท102
(3) 3,
L1
    วท101
(3) 3,
L1
  พท332
(3) 1,
L1
พุธ         พท240
(3) 1,
L1
         พท240
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี วท101
(3) 1,
L1
 วท101
(3) 2,
L1
  วท102
(3) 1,
L1
 วท102
(3) 2,
L1
  
ศุกร์ วท102
(3) 3,
L1
    วท101
(3) 3,
L1
  พท300
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47