เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารจุฬาภรณ์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  14/6/2564 - 20/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ คม250
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 13,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
  คม320
(3) 2,
L1
 
 คม250
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
   
 คม250
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
   
 คม250
(3) 3,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
   
 คม250
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
   
 คม250
(3) 5,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
   
 คม250
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
    
อังคาร คม320
(3) 1,
L1
  คม250
(3) 12,
L1
   
   คม250
(3) 11,
L1
   
   คม250
(3) 10,
L1
   
   คม250
(3) 9,
L1
   
   คม250
(3) 14,
L1
   
   คม250
(3) 13,
L1
   
   คม250
(3) 8,
L1
   
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี   พธ340
(3) 11,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
  คม320
(3) 2,
L1
 
   พธ340
(3) 10,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
   
   พธ340
(3) 8,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
   
   พธ340
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
   
   พธ340
(3) 7,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
   
   พธ340
(3) 12,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
   
   พธ340
(3) 13,
L1
    
ศุกร์ คม320
(3) 1,
L1
  คม250
(3) 18,
L1
   
   คม250
(3) 19,
L1
   
   คม250
(3) 15,
L1
   
   คม250
(3) 21,
L1
   
   คม250
(3) 17,
L1
   
   คม250
(3) 16,
L1
   
   คม250
(3) 20,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47