เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อาคารจุฬาภรณ์
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  5/7/2564 - 11/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:00
จันทร์ คม250
(3) 5,
L1
 คม100
(3) 8,
L1
  คม320
(3) 1,
L1
 
 คม250
(3) 4,
L1
 คม100
(3) 7,
L1
   
 คม250
(3) 3,
L1
 คม100
(3) 6,
L1
   
 คม250
(3) 2,
L1
 คม100
(3) 5,
L1
   
 คม250
(3) 1,
L1
 คม100
(3) 4,
L1
   
 คม250
(3) 6,
L1
 คม100
(3) 3,
L1
   
 คม250
(3) 7,
L1
 คม100
(3) 2,
L1
   
   คม100
(3) 1,
L1
   
อังคาร คม100
(3) 10,
L1
 พธ340
(3) 13,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
  คม250
(3) 9,
L1
 คม100
(3) 11,
L1
 พธ340
(3) 14,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
  คม250
(3) 11,
L1
 คม100
(3) 12,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
  คม250
(3) 10,
L1
 คม100
(3) 13,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
 ชว340
(3) 1,
L1
  คม250
(3) 12,
L1
 คม100
(3) 14,
L1
 พธ340
(3) 15,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
  คม250
(3) 8,
L1
 คม100
(3) 15,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
  คม250
(3) 13,
L1
 คม100
(3) 16,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
   
 คม100
(3) 9,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
    
 10303100
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
    
 
พุธ
 
       
พฤหัสบดี      คม320
(3) 1,
L1
 
ศุกร์ คม100
(3) 24,
L1
 พธ340
(3) 3,
L1
 พธ340
(3) 9,
L1
  คม250
(3) 16,
L1
 คม100
(3) 22,
L1
 พธ340
(3) 1,
L1
 พธ340
(3) 8,
L1
  คม250
(3) 17,
L1
 คม100
(3) 23,
L1
 พธ340
(3) 2,
L1
 พธ340
(3) 7,
L1
  คม250
(3) 15,
L1
 คม100
(3) 21,
L1
 พธ340
(3) 15,
L1
 ชว340
(3) 1,
L1
  คม250
(3) 14,
L1
 คม100
(3) 20,
L1
 พธ340
(3) 5,
L1
 พธ340
(3) 10,
L1
  คม250
(3) 18,
L1
 คม100
(3) 19,
L1
 พธ340
(3) 14,
L1
 พธ340
(3) 12,
L1
   
 คม100
(3) 18,
L1
 พธ340
(3) 6,
L1
 พธ340
(3) 11,
L1
   
 คม100
(3) 17,
L1
 พธ340
(3) 4,
L1
    
   พธ340
(3) 13,
L1
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47