เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ สนามกีฬา
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  28/6/2564 - 4/7/2564 
 
Day/Time
 
13:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จันทร์
 
     
 
อังคาร
 
     
 
พุธ
 
     
พฤหัสบดี   ศท013
(3) 2,
L1
 
ศุกร์ ศท013
(3) 3,
L1
  ศท013
(3) 4,
L1
 ศท013
(3) 1,
L1
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47