เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  20/3/2566 - 26/3/2566 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์ทท202
(3) 1,
EXAM
 ศท021
(3) 1,
EXAM
ทท101
(3) 1,
EXAM
 กช324
(3) 1,
EXAM
อังคารศท022
(3) 1,
EXAM
 ทพ231
(3) 1,
EXAM
    กช204
(3) 1,
EXAM
พุธศท311
(3) 1,
EXAM
    
 
พฤหัสบดี
 
       
 
ศุกร์
 
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
22 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ศท311 : การจัดการนันทนาการ กลุ่ม 1
21 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ศท022 : อารยธรรมโลก กลุ่ม 1
21 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
กช204 : ระบบเมืองและสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กลุ่ม 1
21 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
ทพ231 : เครื่องจักรกลทางการเกษตร กลุ่ม 1
20 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ทท101 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว กลุ่ม 1
20 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ทท202 : การจัดการทรัพยากรบุคคลทางการท่องเที่ยว กลุ่ม 1
20 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
กช324 : ระบบเกษตรทางเลือกเพื่อการพัฒนาชุมชน กลุ่ม 1
20 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
ศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่ม 1
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47