เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารพลังแม่โจ้สามัคคี
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  13/3/2566 - 19/3/2566 
 
Day/Time
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
จันทร์รบ104
(3) 1,
EXAM
 กป325
(3) 1,
EXAM
อังคารศท242
(3) 1,
EXAM
 กช334
(3) 1,
EXAM
    กช414
(3) 1,
EXAM
พุธกช200
(3) 1,
EXAM
 ศท014
(3) 1,
EXAM
กช232
(3) 1,
EXAM
    
พฤหัสบดีฟส102
(3) 3,
EXAM
 รบ232
(3) 1,
EXAM
ฟส102
(3) 1,
EXAM
 รบ231
(3) 1,
EXAM
ศุกร์ชว220
(3) 1,
EXAM
 กป452
(3) 1,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
17 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ชว220 : สัตววิทยา กลุ่ม 1
17 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
กป452 : การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ กลุ่ม 1
16 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ฟส102 : ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่ม 1
16 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ฟส102 : ฟิสิกส์พื้นฐาน กลุ่ม 3
16 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
รบ231 : กฎหมายปกครอง กลุ่ม 1
16 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
รบ232 : กฎหมายอาญาทั่วไป กลุ่ม 1
15 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
กช200 : ชุมชนศึกษาและการวิเคราะห์ กลุ่ม 1
15 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
กช232 : การเป็นผู้ประกอบการในชุมชน กลุ่ม 1
15 มี.ค. 256613:00-16:00สอบปลายภาค
ศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา กลุ่ม 1
14 มี.ค. 256609:00-12:00สอบปลายภาค
ศท242 : ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 กลุ่ม 1
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47