เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเกษตรป่าไม้
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3  ระหว่าง  27/3/2566 - 2/4/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:00
จันทร์   กป424
(3) 1,
L1
อังคาร กป362
(3) 1,
L1
 กป423
(3) 1,
L1
 
พุธ
 
    
พฤหัสบดี กป426
(3) 1,
L1
  
 
ศุกร์
 
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47