เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  27/11/2566 - 3/12/2566 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ ทพ304
(3) 1,
L1
    11202331
(3) 1,
L1
  
      ทพ331
(3) 1,
L1
  
อังคาร   11202350
(3) 1,
L1
    ทพ230
(3) 1,
L1
   ทพ350
(3) 1,
L1
    11202230
(3) 1,
L1
พุธ  11202310
(3) 1,
L1
   11202303
(3) 1,
L1
  
   ทพ301
(3) 1,
L1
  ทพ303
(3) 1,
L1
  
พฤหัสบดี ทพ302
(3) 1,
L1
       
ศุกร์ ทพ308
(3) 1,
L1
    ทพ333
(3) 1,
L1
 ทพ231
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47