เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ อาคารเทคโนโลยีการผลิตพืช
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  30/8/2564 - 5/9/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ ทพ320
(3) 1,
L1
        
 ทพ410
(3) 1,
L1
        
อังคาร ทพ201
(3) 1,
L1
 ทพ308
(3) 1,
L1
    ทพ200
(3) 1,
L1
 
 
พุธ
 
          
พฤหัสบดี ทพ321
(3) 1,
L1
    ทพ330
(3) 1,
L1
   
ศุกร์ ทพ360
(3) 1,
L1
 ทพ332
(3) 1,
L1
    ทพ360
(3) 1,
L1

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47