เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2560  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:00
จันทร์ บธ322
(3) 1,
L1
  บธ406
(3) 1,
L1
 
 ชว406
(3) 1,
L1
   
อังคาร   กช332
(3) 1,
L1
 
พุธ ผส496
(1) 1,
L1
 ผส495
(3) 1,
L1
 รศ315
(3) 1,
L1
 รศ315
(3) 1,
L1
 
พฤหัสบดี บธ322
(3) 1,
L1
  บธ406
(3) 1,
L1
 
 ชว406
(3) 1,
L1
   
ศุกร์   กช332
(3) 1,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47