เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  28/6/2564 - 4/7/2564 
 
Day/Time
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์   ศป641
(3) 2,
L3
    ปม541
(3) 1,
L3
 มพ202
(3) 1,
L1
   ทช342
(3) 1,
L1
          
อังคาร   ปม541
(3) 1,
L3
  ปม612
(3) 1,
L3
  ปม592
(1) 2,
L3
  
    รศ213
(3) 1,
L1
         
พุธ    มพ201
(3) 1,
L1
       
พฤหัสบดี ปม521
(3) 1,
L3
 ปม521
(3) 1,
L3
  ปม652
(3) 1,
L3
 ปม652
(3) 1,
L3
  
   ทช342
(3) 1,
L1
          
ศุกร์   ปม612
(3) 1,
L3
        
    รศ213
(3) 1,
L1
         
เสาร์  ทช391
(1) 1,
L1
     ปม592
(1) 1,
L3
     

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47