เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  5/7/2564 - 11/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ ปม602
(3) 1,
L3
 ปม633
(3) 1,
L3
  ทช471
(3) 1,
L1
     
      ปม633
(3) 1,
L3
     
อังคาร      ปม602
(3) 1,
L3
     
       ปม531
(3) 1,
L3
     
        กป271
(3) 1,
L1
   
         ปม591
(1) 2,
L3
   
พุธ  ศป641
(3) 2,
L3
  ปม511
(3) 1,
L3
 รศ411
(3) 1,
L1
 รศ411
(3) 1,
L1
  ปม511
(3) 1,
L3
          
พฤหัสบดี รบ315
(3) 1,
L1
  ปม551
(3) 1,
L3
     
   ศย321
(3) 1,
L1
    ปม531
(3) 1,
L3
    
   รศ422
(3) 1,
L1
         
ศุกร์      ทอ493
(3) 1,
L1
       
      ปม593
(1) 1,
L3
      
       ทอ493
(3) 1,
L1
   
เสาร์ ทอ496
(3) 1,
L1
    
  ปม501
(3) 2,
L3
 ปม501
(3) 2,
L3
 ปม591
(1) 1,
L3
     
  ปม501
(3) 1,
L3
 ปม501
(3) 1,
L3
       

ตรวจสอบพิกัดตึกเรียน CLICK!!!


ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47