เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  5/7/2564 - 11/7/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์ กช324
(3) 1,
L1
 ปม612
(3) 1,
L3
      ศท142
(3) 6,
L1
  
          11207201
(3) 1,
L1
 
          มพ202
(3) 1,
L1
 
            ศท142
(3) 6,
L1
อังคาร   รบ412
(3) 1,
L1
    กป271
(3) 1,
L1
   
        รบ232
(3) 1,
L1
  รบ103
(3) 2,
L1
 
        กช414
(3) 1,
L1
 10700211
(3) 2,
L1
 10700211
(3) 2,
L1
พุธ   มพ201
(3) 1,
L1
   กช414
(3) 1,
L1
 รบ203
(3) 2,
L1
 
   ปม592
(1) 2,
L3
      11207331
(3) 1,
L1
 11207331
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี กช324
(3) 1,
L1
        ศท014
(3) 2,
L1
 10200504
(3) 1,
L1
          10200504
(3) 1,
L1
 ศท014
(3) 2,
L1
ศุกร์  ปม612
(3) 1,
L3
    รบ232
(3) 1,
L1
  11207241
(3) 1,
L1
 
   รบ412
(3) 1,
L1
         
เสาร์  รบ231
(3) 2,
L1
  ปม592
(1) 1,
L3
      
  11207102
(3) 2,
L1
  รบ202
(3) 1,
L1
     
อาทิตย์ รบ321
(3) 1,
L1
 รบ321
(3) 1,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47