เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต แพร่ TBA
 ห้องxx
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 3  ระหว่าง  7/6/2564 - 13/6/2564 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จันทร์        อป321
(3) 1,
L1
   
          11205103
(3) 2,
L1
  
          11207431
(3) 1,
L1
          10700307
(3) 2,
L1
          รบ322
(3) 1,
L1
          11204104
(3) 2,
L1
 11205103
(3) 2,
L1
อังคาร      ปม551
(3) 1,
L3
 ปม551
(3) 1,
L3
   
        ปม591
(1) 2,
L3
 ศศ101
(3) 1,
L1
 
          11207250
(3) 1,
L1
 
          10500501
(3) 1,
L1
 
          11207211
(3) 1,
L1
 
พุธ   มพ201
(3) 1,
L1
 อป322
(3) 1,
L1
  รบ311
(3) 2,
L1
 
          11207251
(3) 1,
L1
          11204101
(3) 2,
L1
 
          11205105
(3) 1,
L1
  
          11207341
(3) 1,
L1
 
            11205105
(3) 1,
L1
พฤหัสบดี          10700101
(3) 2,
L1
 
          11207101
(3) 1,
L1
 
          รบ315
(3) 2,
L1
          11207321
(3) 1,
L1
 
ศุกร์          11207332
(3) 1,
L1
          10100214
(3) 2,
L1
 
          รบ351
(3) 2,
L1
เสาร์ 11204211
(3) 1,
L1
    11205108
(3) 1,
L1
      
 11205102
(3) 2,
L1
    รบ352
(3) 1,
L1
    
 10300405
(3) 2,
L1
  11207491
(3) 1,
L1
     
  ปม593
(1) 1,
L3
   11204102
(3) 2,
L1
     
  รบ232
(3) 2,
L1
    11205108
(3) 1,
L1
    
  11207301
(3) 1,
L1
     ปม591
(1) 1,
L3
   
   11204211
(3) 1,
L1
         
   11205102
(3) 2,
L1
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47