เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  19/7/2564 - 25/7/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    Lab.ไม้ผล       พส330
(3) 2,
L1
    
    Lec.ไม้ผล  พส350
(3) 1,
L1
      พส474
(3) 1,
L1
 พส474
(3) 1,
L1
อังคาร    Lec.ไม้ผล  พส302
(3) 1,
L1
 พส302
(3) 1,
L1
   พส472
(3) 1,
L1
   
พุธ    Lec.ไม้ผล พส455
(3) 1,
L1
          
พฤหัสบดี    Lab.ไม้ผล       พส330
(3) 1,
L1
    
    Lec.ไม้ผล  พส350
(3) 1,
L1
   พส393
(1) 3,
L1
     
ศุกร์    Lec.ไม้ผล พส499
(1) 3,
L1
     พส455
(3) 1,
L1
     
    สาขาไม้ผล       พส291
(1) 3,
L1
    
เสาร์    Lec.ไม้ผล พส415
(3) 1,
L1
   พส415
(3) 1,
L1
      
    ไม้ผลบ้านโปง พส472
(3) 1,
L1
  พส200
(3) 1,
L1
 พส200
(3) 1,
L1
    
อาทิตย์    Lec.ไม้ผล พส351
(3) 1,
L1
   พส351
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47