เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  2/8/2564 - 8/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:00
จันทร์    Lab.ไม้ผล       พส330
(3) 2,
L1
  พส474
(3) 1,
L1
 
    Lec.ไม้ผล         พส474
(3) 1,
L1
    
    บรรยายไม้ผล     พส330
(3) 2,
L1
         
     พส330
(3) 1,
L1
         
อังคาร    Lab.ไม้ผล       พส302
(3) 1,
L1
     
    Lec.ไม้ผล พส302
(3) 1,
L1
        พส472
(3) 1,
L1
   
พุธ    Lab.ไม้ผล   พส350
(3) 1,
L1
         
    Lec.ไม้ผล พส350
(3) 1,
L1
            
    ไม้ผลบ้านโปง    พส200
(3) 1,
L1
         
    สาขาไม้ผล          พส430
(3) 4,
L1
   
พฤหัสบดี    Lab.ไม้ผล       พส330
(3) 1,
L1
     
    Lec.ไม้ผล พส499
(1) 3,
L1
            
    บรรยายไม้ผล     พส330
(3) 2,
L1
     พส200
(3) 2,
L1
 พส200
(3) 2,
L1
     พส330
(3) 1,
L1
         
ศุกร์    ไม้ผลบ้านโปง       พส291
(1) 3,
L1
     
    สาขาไม้ผล       พส393
(1) 3,
L1
     
เสาร์    Lab.ไม้ผล พส472
(3) 1,
L1
           
    ไม้ผลบ้านโปง พส415
(3) 1,
L1
 พส415
(3) 1,
L1
         
     พส200
(3) 1,
L1
       
    สาขาไม้ผล      พส430
(3) 4,
L1
      
อาทิตย์    Lab.ไม้ผล   พส454
(3) 1,
L1
         
    Lec.ไม้ผล พส454
(3) 1,
L1
            

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47