เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3  ระหว่าง  2/8/2564 - 8/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    Lab.ไม้ผล        พส330
(3) 2,
L1
    
    Lec.ไม้ผล พส350
(3) 1,
L1
        พส474
(3) 1,
L1
 พส474
(3) 1,
L1
อังคาร    Lec.ไม้ผล   พส499
(1) 3,
L1
      พส472
(3) 1,
L1
   
 
พุธ
 
 
-
 
              
พฤหัสบดี    Lec.ไม้ผล พส302
(3) 1,
L1
 พส302
(3) 1,
L1
  พส393
(1) 3,
L1
 พส455
(3) 1,
L1
   
    สาขาไม้ผล พส302
(3) 2,
L1
            
ศุกร์    Lab.ไม้ผล        พส330
(3) 1,
L1
    
    Lec.ไม้ผล พส350
(3) 1,
L1
       พส455
(3) 1,
L1
  
    ไม้ผลบ้านโปง   พส415
(3) 1,
L1
  พส291
(1) 3,
L1
      
      พส415
(3) 1,
L1
      
เสาร์    Lec.ไม้ผล  พส470
(3) 1,
L1
   พส470
(3) 1,
L1
      
  พส472
(3) 1,
L1
          
อาทิตย์    Lab.ไม้ผล        พส351
(3) 2,
L1
    
    Lec.ไม้ผล      พส351
(3) 2,
L1
       
    ไม้ผลบ้านโปง  พส200
(3) 1,
L1
   พส200
(3) 1,
L1
      
    สาขาไม้ผล พส302
(3) 2,
L1
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47