เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3  ระหว่าง  2/8/2564 - 8/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    Lab.ไม้ผล      พส416
(3) 1,
L1
      
    Lec.ไม้ผล พส416
(3) 1,
L1
        พส474
(3) 1,
L1
 พส474
(3) 1,
L1
อังคาร    Lab.ไม้ผล        พส330
(3) 1,
L1
    
    Lec.ไม้ผล          พส475
(3) 1,
L1
   
พุธ    Lec.ไม้ผล พส351
(3) 5,
L1
 พส351
(3) 5,
L1
         
พฤหัสบดี    Lec.ไม้ผล  พส330
(3) 1,
L1
  พส417
(3) 1,
L1
 พส417
(3) 1,
L1
 พส454
(3) 1,
L1
   
ศุกร์    Lec.ไม้ผล      พส394
(1) 3,
L1
 พส471
(3) 1,
L1
 พส471
(3) 1,
L1
 
    ไม้ผลบ้านโปง        พส292
(1) 3,
L1
    
เสาร์    ไม้ผลบ้านโปง  พส475
(3) 1,
L1
  พส454
(3) 1,
L1
      
  พส473
(3) 1,
L1
   พส473
(3) 1,
L1
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47