เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต เชียงใหม่ อาคารไม้ผล
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3  ระหว่าง  2/8/2564 - 8/8/2564 
 
Day/Time

 
 
   ROOM   

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์    Lab.ไม้ผล     พส417
(3) 1,
L1
     พส474
(3) 1,
L1
    Lec.ไม้ผล พส417
(3) 1,
L1
        พส474
(3) 1,
L1
   
อังคาร    Lab.ไม้ผล       พส416
(3) 1,
L1
     
    Lec.ไม้ผล     พส416
(3) 1,
L1
    พส475
(3) 1,
L1
   
    บรรยายไม้ผล   พส430
(3) 1,
L1
          
   พส430
(3) 2,
L1
          
พุธ    Lab.ไม้ผล   พส351
(3) 3,
L1
         
    Lec.ไม้ผล พส351
(3) 3,
L1
            
พฤหัสบดี    Lab.ไม้ผล    พส330
(3) 1,
L1
        
     พส446
(3) 1,
L1
       
    Lec.ไม้ผล พส330
(3) 1,
L1
            
 พส446
(3) 1,
L1
            
    สาขาไม้ผล     พส292
(1) 3,
L1
       
ศุกร์    Lab.ไม้ผล  พส420
(3) 1,
L1
       พส471
(3) 1,
L1
 
    Lec.ไม้ผล         พส471
(3) 1,
L1
    
    สาขาไม้ผล      พส394
(1) 3,
L1
      
เสาร์    Lab.ไม้ผล  พส475
(3) 1,
L1
    พส454
(3) 1,
L1
    
    Lec.ไม้ผล      พส454
(3) 1,
L1
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี สมทบ
L3 = ปริญญาโท ปกติ
L4 = ปริญญาโท สมทบ
L5 = ปริญญาเอก ปกติ
L6 = ประกาศนียบัตร
L7 = ปริญญาเอก สมทบ
L8 = ปริญญาตรีควบโท ปกติ
  
สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47