เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม3
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6208114301 นางสาวกรรณิกา สายวงศ์เปียง วท.บ.10
2 6208114302 นางสาวกฤษญาภรณ์ ยานะวงศ์ วท.บ.10
3 6208114303 นางสาวกฤษณา รักซื่อ วท.บ.10
4 6208114305 นางสาวกัญญารัตน์ สมอคำ วท.บ.10
5 6208114306 นางสาวกัณณิกา ภูภักดี วท.บ.10
6 6208114308 นายคหบดี ปรีเปรม วท.บ.10
7 6208114309 นางสาวคุณากร จันทร์หอม วท.บ.10
8 6208114310 นางสาวแคทลียา คำลือ วท.บ.10
9 6208114311 นายจิตรภาณุ กลิ่นเจริญ วท.บ.10
10 6208114312 นายจิรกิตติ์ ตันประดิษฐ์ วท.บ.10
11 6208114313 นางสาวจุฑามณี คงสุวรรณสกุล วท.บ.10
12 6208114314 นายชนกานต์ หนูอิ่ม วท.บ.10
13 6208114316 นางสาวชยาภรณ์ แตงร้าน วท.บ.10
14 6208114317 นายชาญณรงค์ มูลศรี วท.บ.10
15 6208114318 นางสาวณัฐกานต์ หมื่นจันทร์ วท.บ.10
16 6208114319 นางสาวณัฐธิดา ศรีจันทร์ วท.บ.10
17 6208114321 นายณัฐพงษ์ อาจรอด วท.บ.10
18 6208114323 นางสาวดวงฤทัย ใจน้อย วท.บ.10
19 6208114324 นางสาวดารณี มงคล วท.บ.10
20 6208114327 นางสาวธนวรรณ จันทร์มัด วท.บ.10
21 6208114328 นางสาวธมลวรรณ มนพิสุทธิ์ วท.บ.10
22 6208114329 นางสาวธาริณี ยศอ่อน วท.บ.10
23 6208114330 นางสาวธิดา จำรัสลาภ วท.บ.10
24 6208114333 นางสาวนริศรา อ่างทอง วท.บ.10
25 6208114334 นางสาวนลินนิภา ศรีแก้ว วท.บ.10
26 6208114335 นางสาวนลินี แกล้วกสิวิทย์ วท.บ.10
27 6208114375 นางสาวภัทริกา วงศ์เศรษฐี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47