เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101364 นางสาวศิริธร ศรีภูมิ วท.บ.10
2 6201102302 นางสาวกนกวรรณ แก้วใบงาม วท.บ.10
3 6201102303 นางสาวกนกวรรณ มนเทียน วท.บ.10
4 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
5 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
6 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
7 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
8 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
9 6201102310 นางสาวกานติมา แสงดิษฐ วท.บ.10
10 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
11 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
12 6201102313 นางสาวเกตน์สิรี วรรณคำ วท.บ.10
13 6201102314 นางสาวเกตุสุดา ภู่จีน วท.บ.10
14 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
15 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
16 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
17 6201102318 นางสาวแคทรียา โลกะวิทย์ วท.บ.10
18 6201102319 นางสาวจรรยา ยิ้มทรัพย์ วท.บ.10
19 6201102320 นายจักราวุฒิ ความหมั่น วท.บ.10
20 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
21 6201102323 นายจิรพันธ์ แสงสกุลไพศาล วท.บ.10
22 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
23 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
24 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
25 6201102327 นางสาวจิราวรรณ ยะคำ วท.บ.10
26 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
27 6201102329 นายเจนภพ พรรณขาม วท.บ.10
28 6201102330 นายฉัตรมงคล พิมพ์พา วท.บ.10
29 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
30 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
31 6201102334 นางสาวชลิดา จันทร์ปา วท.บ.10
32 6201102335 นางสาวชลิตา สายศักดิ์ วท.บ.10
33 6201102336 นายชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส วท.บ.10
34 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
35 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
36 6201102339 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา วท.บ.10
37 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
38 6201102341 นายณทศพล ค้ำชู วท.บ.10
39 6201102342 นางสาวณัฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
40 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
41 6201102344 นางสาวณัฐธิดา สุดห้วยแก้ว วท.บ.10
42 6201102345 นายณัฐพงษ์ อุดเมืองอินทร์ วท.บ.10
43 6201102347 นายณัฐศาสตร์ พันธ์ศรี วท.บ.10
44 6201102348 นางสาวดลนภา ส่างเสน วท.บ.10
45 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
46 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
47 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
48 6201102352 นางสาวทัศน เผือกผ่อง วท.บ.10
49 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
50 6201102354 นายธนพงศ์ โมครัตน์ วท.บ.10
51 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
52 6201102356 นายธนพล ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
53 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
54 6201102358 นายธนวัฒน์ ชูรัตน์ วท.บ.10
55 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
56 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
57 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
58 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
59 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
60 6201102366 นางสาวธิดารัตน์ ขันทะ วท.บ.10
61 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
62 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
63 6201102369 นายธีระพงษ์ คำจันทร์ วท.บ.10
64 6201102370 นางสาวนควรรณ ปัญทิพย์ วท.บ.10
65 6201102371 นางสาวนทีกานต์ อาสว่าง วท.บ.10
66 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
67 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
68 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
69 6201102375 นางสาวนวพร ตั้งมั่น วท.บ.10
70 6201102376 นางสาวนาถติญา เสนามนตรี วท.บ.10
71 6201102377 นางสาวนารีนาฏ ไชยอาม วท.บ.10
72 6201102378 นายนำโชค ใจหล้า วท.บ.10
73 6201102379 นายนิวพิชัย เพ็ชรโรจน์ วท.บ.10
74 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
75 6201102381 นางสาวเบ็ญจรัตน์ หนานใส่ วท.บ.10
76 6201102382 นายปณิธาน ปัญญาหล้า วท.บ.10
77 6201102383 นางสาวปนัดดา บุดดาเคน วท.บ.10
78 6201102384 นางสาวปภาวดี รบไพรี วท.บ.10
79 6201102385 นางสาวปรอยฝน มาเยอะ วท.บ.10
80 6201102386 นางสาวปริณดา เชื้อหมอ วท.บ.10
81 6201102388 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง วท.บ.10
82 6201102389 นางสาวปวีณา ทายงาม วท.บ.10
83 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
84 6201102392 นายพงศกร ดีชัย วท.บ.10
85 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
86 6201102395 นางสาวพรธิรา ชาวพเยา วท.บ.10
87 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
88 6201102397 นางสาวพรพิมล กีไสย์ วท.บ.10
89 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
90 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
91 6201102400 นางสาวพวงเพชร วงษ์จันทร์ วท.บ.10
92 6201102401 นางสาวพสิกา เกษมควรคีรี วท.บ.10
93 6201102402 นางสาวพิมพ์มาดา พันธ์พืช วท.บ.10
94 6201102404 นางสาวพิยดา ศรีหานาม วท.บ.10
95 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
96 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
97 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
98 6201102408 นางสาวภัทรสุดา สิงห์ลอ วท.บ.10
99 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
100 6201102410 นางสาวภัทราวดี ติ๊บผัด วท.บ.10
101 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
102 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
103 6201102414 นายภูวดล ปริวันตา วท.บ.10
104 6201102415 นางสาวมัลลิกา แย้มแสง วท.บ.10
105 6201102416 นางสาวเมทิณี ชัยชนะ วท.บ.10
106 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
107 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
108 6201102419 นายรพีพงศ์ มุ่งจ่าง วท.บ.10
109 6201102421 นางสาวรัติกา โชคดี วท.บ.10
110 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
111 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
112 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
113 6201102425 นายวรวุฒ แซ่พ่าน วท.บ.10
114 6201102426 นางสาววรัญญา บุญเรือง วท.บ.10
115 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
116 6201102428 นายวริวัฒน์ มาทา วท.บ.10
117 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
118 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
119 6201102432 นางสาววิภาวี เพ็งแพ วท.บ.10
120 6201102433 นางสาววิลาสินี แปงบุญเลิศ วท.บ.10
121 6201102434 นายศตวรรษ สุขุมิน วท.บ.10
122 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
123 6201102436 นายศิกษก แป้นห้วย วท.บ.10
124 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
125 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
126 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
127 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
128 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
129 6201102445 นายสมยายุทธ จริตดีสม วท.บ.10
130 6201102446 นางสาวสโรชา หอมหวล วท.บ.10
131 6201102449 นายสิทธิศักดิ์ เริงชัยภูมิ วท.บ.10
132 6201102450 นางสาวสุชัญญา ศรียาภัย วท.บ.10
133 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
134 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
135 6201102453 นางสาวสุภาภรณ์ จันทร วท.บ.10
136 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
137 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
138 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
139 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
140 6201102460 นายอนันตระกูร เกลี้ยงพร้อม วท.บ.10
141 6201102461 นางสาวอภิญญา ม้วนสูงเนิน วท.บ.10
142 6201102462 นางสาวอภิญญา สาทางกูล วท.บ.10
143 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
144 6201102465 นางสาวอรปรีญา ศรีสุข วท.บ.10
145 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
146 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
147 6201102468 นายอานัส ปาเต๊ะ วท.บ.10
148 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
149 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
150 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
151 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
152 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
153 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
154 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
155 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
156 6201102481 นางสาวปริยาภัทร ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
157 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
158 6201102484 นายวรัญญู วงค์พระอินทร์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
159 6104101332 นายเทพฤทธิ์ จันทะบูลย์ วท.บ.10
160 6104101384 นายสงกรานต์ กอบจิตสะอาด วท.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
161 6215124003 นายกฤตนัย สมโน วศ.บ.10
162 6215124004 นายกฤตภาส ปันวิวัฒน์ วศ.บ.10
163 6215124005 นายกฤษดา เลิศชัชวาลย์ วศ.บ.10
164 6215124024 นายทรงชัย ถนอมวรกุล วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
165 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47