เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101125353 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
2 6201102486 นางสาวเกษม์น้ำทิพย์ กลิ่นชิด วท.บ.10
3 6201125301 นายกตัญญู แสนสัจจะ วท.บ.10
4 6201125302 นางสาวกนกอร ชื่นเสม วท.บ.10
5 6201125303 นายกรธวัช นนทนาคร วท.บ.10
6 6201125304 นายกฤษกร ใจสาม วท.บ.10
7 6201125307 นางสาวชไมพร บุตรลักษณ์ วท.บ.10
8 6201125308 นายชลสิทธิ์ สมสุข วท.บ.10
9 6201125309 นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ วท.บ.10
10 6201125311 นายฑณวรรษ อำไพวงศ์ วท.บ.10
11 6201125312 นายณัชพล ยะตัน วท.บ.10
12 6201125313 นางสาวณัฐพร จันทร์ผ่อง วท.บ.10
13 6201125314 นายณัฐวุฒิ จาวเจริญพาณิชย์ วท.บ.10
14 6201125316 นางสาวณิชกานต์ โปทาวี วท.บ.10
15 6201125317 นายทัศน์พล ไชยวงค์ วท.บ.10
16 6201125318 นายเทพ ทองอร่าม วท.บ.10
17 6201125321 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ วท.บ.10
18 6201125322 นางสาวธิดารัตน์ ยอดศร วท.บ.10
19 6201125324 นางสาวนริศรา ยกให้ วท.บ.10
20 6201125325 นายนวมินทร์ พงประยูรณ์ วท.บ.10
21 6201125326 นางสาวนิรชา สุขพระนพรัตน์ วท.บ.10
22 6201125327 นางสาวบุญสิตา แก้วเพ็ชรวงค์ วท.บ.10
23 6201125328 นางสาวบุษยามาศ เเสนบัวคำ วท.บ.10
24 6201125329 Mr.Boulapha Thongdinalay วท.บ.10
25 6201125330 นางสาวปวีณา จันดอก วท.บ.10
26 6201125331 นายเปรมศักดิ์ ธรรมสรางกูร วท.บ.10
27 6201125332 นายผดุงเกียรติ ใจยรัตน์ วท.บ.10
28 6201125333 นางสาวพัชราภรณ์ สีเสน วท.บ.10
29 6201125334 นายพีรพล ยะคำดุก วท.บ.10
30 6201125335 นายเพชรายุธ บรรจง วท.บ.10
31 6201125336 นางสาวภัคจิรา ขาวมาก วท.บ.10
32 6201125337 นางสาวภัชฎาพร อินทนนท์ วท.บ.10
33 6201125338 นางสาวภัททิยานี เตชนันท์ วท.บ.10
34 6201125339 นางสาวภัทรวดี กำเนิดนนท์ วท.บ.10
35 6201125340 นายภาณุวิชย์ แปงคำใส วท.บ.10
36 6201125341 นายภายุภัทร ศิริชัย วท.บ.10
37 6201125342 นายภูรี ปรากฏดี วท.บ.10
38 6201125344 นางสาวลลิศา ปริกเพชร วท.บ.10
39 6201125346 นายวศิน ศรีวันใจ วท.บ.10
40 6201125347 นายศิวกร ปิยะเจริญ วท.บ.10
41 6201125348 นายศุภกร เนินพรหม วท.บ.10
42 6201125349 นายเศรษฐภูมิ คำภีระ วท.บ.10
43 6201125350 นายสรวิชญ์ ขุนเสถียร วท.บ.10
44 6201125351 นายสราญรมย์ อุดมเกษตรคีรี วท.บ.10
45 6201125352 นางสาวสราวลี อนันท์สุข วท.บ.10
46 6201125354 นางสาวสุชัญญา เนตรมณี วท.บ.10
47 6201125355 นางสาวสุรภี ลุงจาย วท.บ.10
48 6201125356 นางสาวอธิติญา ใจตรง วท.บ.10
49 6201125357 นางสาวอรุณรัตน์ นันทโรจนาพร วท.บ.10
50 6201125358 นางสาวอัฐภิญญา อินทร์พลทัน วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
51 6103105315 นางสาวธิดารัตน์ มีเพชร วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
52 6103105316 นายธีรัตม์ วงเวียนไชย วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
53 6103105320 นางสาวพนิดา มะมา วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
54 6103105328 นางสาวสุทธิดา เทพพา วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
55 6104101303 นางสาวกมลนัทธ์ สุขุมิน วท.บ.10
56 6104101305 นายกษิดิ์เดช จายโจง วท.บ.10
57 6104101306 นายกันทรากร ตุ้ยแก้ว วท.บ.10
58 6104101307 นายกิตฒิกาญจน์ ดิษขนาน วท.บ.10
59 6104101330 นายเดชาวัต ใจตา วท.บ.10
60 6104101351 นายประสิทธิ์ บุญกว้าง วท.บ.10
61 6104101353 นางสาวปิยธิดา ชลประเสริฐสุข วท.บ.10
62 6104101354 นายพงศ์พิสุทธิ์ ผากา วท.บ.10
63 6104101356 นางสาวพรพิมล กาวี วท.บ.10
64 6104101359 นางสาวพัชราภา ชัยเทพ วท.บ.10
65 6104101369 นางสาวเมวิกา กันภัย วท.บ.10
66 6104101372 นายวชิราพงษ์ ขวัญถาวร วท.บ.10
67 6104101383 นายสกล วันแต่ง วท.บ.10
68 6104101388 นางสาวสาวิกา ปาทายะ วท.บ.10
69 6104101389 นายสิรวิชญ์ กาญจนารมย์ วท.บ.10
70 6104101391 นางสาวสิริพิม หมอดู วท.บ.10
71 6104101395 นายสุธิชล บุญยืน วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
72 6206104301 นางสาวกนกพร บุญรอด บธ.บ.10
73 6206104302 นางสาวกฤติยา สูงปลูก บธ.บ.10
74 6206104303 นางสาวกัญญากร กองไชย บธ.บ.10
75 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
76 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
77 6206104307 นางสาวจริยา ธนพิเชษฐ บธ.บ.10
78 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
79 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
80 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
81 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
82 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
83 6206104314 นายธนรรชน จวงจอง บธ.บ.10
84 6206104315 นายอชิรญา เมืองอินทร์ บธ.บ.10
85 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
86 6206104319 นางสาวธันยพร ซุยหาญ บธ.บ.10
87 6206104320 นายธีระศักดิ์ มานุ บธ.บ.10
88 6206104321 นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว บธ.บ.10
89 6206104322 นางสาวณกมล นิยะสม บธ.บ.10
90 6206104323 นางสาวนันทิญา สายสีแก้ว บธ.บ.10
91 6206104324 นางสาวนิรชา หว่านพืช บธ.บ.10
92 6206104325 นางสาวนิสา พันธราช บธ.บ.10
93 6206104327 นางสาวปรียาวดี จุมภูก๋า บธ.บ.10
94 6206104328 นางสาวพรชนก เพ็งจันทร์ บธ.บ.10
95 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
96 6206104330 นางสาวพิมพ์รวี อินทะขันธ์ บธ.บ.10
97 6206104331 นางสาวรัญชนา แซ่เฮอ บธ.บ.10
98 6206104332 นางสาวรุ่งทิวา การกุณา บธ.บ.10
99 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
100 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
101 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
102 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
103 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
104 6206104338 นางสาวสิริวิมล อยู่ทน บธ.บ.10
105 6206104339 นางสาวสุภาสินี แก้วตุ้ย บธ.บ.10
106 6206104340 นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ บธ.บ.10
107 6206104341 นางสาวอริศรา กันทาใจ บธ.บ.10
108 6206104342 นางสาวอังคณา คำเงิน บธ.บ.10
109 6206104343 นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา บธ.บ.10
110 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
111 6206104345 นายกำพลพัฒณ์ เกตุแก้ว บธ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
112 6118102354 นายพิเชษฐ์ ทุนอินทร์ ศศ.บ.10
113 6118102361 นายภูมิรพี จุลญาติ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47