เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม23
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6206102301 นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม บธ.บ.10
2 6206102302 นางสาวกนกวรรณ ขันสุรินทร์ บธ.บ.10
3 6206102303 นางสาวกรรณิการ์ ญาณะวงษา บธ.บ.10
4 6206102304 นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ บธ.บ.10
5 6206102305 นางสาวกัญจน์ชญา แซ่ลี บธ.บ.10
6 6206102306 นางสาวกัญญาณัฐ ยาพรม บธ.บ.10
7 6206102307 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ บธ.บ.10
8 6206102309 นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส บธ.บ.10
9 6206102311 นางสาวกัลยรัตน์ ผ่องปัญญา บธ.บ.10
10 6206102313 นางสาวกาญจนา ลุงบิ บธ.บ.10
11 6206102317 นางสาวภัคทนัน ต่อกัน บธ.บ.10
12 6206102318 นายกิตติศักดิ์ ไชยชนะ บธ.บ.10
13 6206102321 นายเกษม ตีคา บธ.บ.10
14 6206102322 นางสาวจำนัญจา อร่ามคีรีพนา บธ.บ.10
15 6206102323 นางสาวจินตนา โนจา บธ.บ.10
16 6206102324 นางสาวจินทภา โพธิ์เงิน บธ.บ.10
17 6206102326 นางสาวจิรัชญา ทาธิจันทร์ บธ.บ.10
18 6206102328 นางสาวจิราภรณ์ ยอดผ่านเมือง บธ.บ.10
19 6206102329 นางสาวเจนจิรา เงินตรา บธ.บ.10
20 6206102330 นางสาวชนัญธิดา วงค์อ่วน บธ.บ.10
21 6206102331 นายชูชาติ ตระการตระกูล บธ.บ.10
22 6206102332 นางสาวฐิติภรณ์ สารคำ บธ.บ.10
23 6206102333 นางสาวณัฐธิดา ปันตา บธ.บ.10
24 6206102334 นายณัฐพล เกตุโตกุล บธ.บ.10
25 6206102335 นายณัฐพล ใจคำ บธ.บ.10
26 6206102336 นายณัฐวุฒิ เสรีรัตน์ บธ.บ.10
27 6206102337 นางสาวณัฐิกา พงษ์พาน บธ.บ.10
28 6206102338 นางสาวดรณีรัตน์ จั๋นติ๊บ บธ.บ.10
29 6206102339 นายดรัณ อัครเมธีกูล บธ.บ.10
30 6206102340 นางสาวทักษอร อภิรักษ์ชนะโชค บธ.บ.10
31 6206102341 นางสาวทัศนีย์ ติ๊บตึง บธ.บ.10
32 6206102343 นายธนวัฒน์ รักเขตรวิทย์ บธ.บ.10
33 6206102344 นายธนาวุฒิ รัตนจัตุรัส บธ.บ.10
34 6206102345 นางสาวธนิสา สัมพันธ์วัฒนชัย บธ.บ.10
35 6206102346 นายธราธร กลันทปุระ บธ.บ.10
36 6206102347 นางสาวธันยพร เพชรนามชัย บธ.บ.10
37 6206102348 นางสาวธารารัตน์ ลบบำรุง บธ.บ.10
38 6206102349 นางสาวธิดารัตน์ สุพรรณ์ บธ.บ.10
39 6206102350 นางสาวนันท์ธีรา อินต๊ะนา บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
40 6209102331 นางสาวกิตติกา จินายิ้ม ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47