เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102302 นางสาวกนกวรรณ แก้วใบงาม วท.บ.10
2 6201102303 นางสาวกนกวรรณ มนเทียน วท.บ.10
3 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
4 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
5 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
6 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
7 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
8 6201102310 นางสาวกานติมา แสงดิษฐ วท.บ.10
9 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
10 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
11 6201102313 นางสาวเกตน์สิรี วรรณคำ วท.บ.10
12 6201102314 นางสาวเกตุสุดา ภู่จีน วท.บ.10
13 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
14 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
15 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
16 6201102318 นางสาวแคทรียา โลกะวิทย์ วท.บ.10
17 6201102319 นางสาวจรรยา ยิ้มทรัพย์ วท.บ.10
18 6201102320 นายจักราวุฒิ ความหมั่น วท.บ.10
19 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
20 6201102323 นายจิรพันธ์ แสงสกุลไพศาล วท.บ.10
21 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
22 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
23 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
24 6201102327 นางสาวจิราวรรณ ยะคำ วท.บ.10
25 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
26 6201102330 นายฉัตรมงคล พิมพ์พา วท.บ.10
27 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
28 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
29 6201102334 นางสาวชลิดา จันทร์ปา วท.บ.10
30 6201102335 นางสาวชลิตา สายศักดิ์ วท.บ.10
31 6201102336 นายชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส วท.บ.10
32 6201102337 นายชินกร บับพาน วท.บ.10
33 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
34 6201102339 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา วท.บ.10
35 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
36 6201102342 นางสาวณัฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
37 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
38 6201102345 นายณัฐพงษ์ อุดเมืองอินทร์ วท.บ.10
39 6201102347 นายณัฐศาสตร์ พันธ์ศรี วท.บ.10
40 6201102348 นางสาวดลนภา ส่างเสน วท.บ.10
41 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
42 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
43 6105101364 นายพิชาภพ รัตนชมภู ร.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
44 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47