เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6205101301 นางสาวกมลภัทร์ พระตลับ ร.บ.10
2 6205101302 นายกรวิชญ์ อินแถลง ร.บ.10
3 6205101303 นายกฤตชัย ปีมั่น ร.บ.10
4 6205101304 นางสาวกฤตพร ศักดิ์คงนันทกุล ร.บ.10
5 6205101306 นายกฤษดา หาโส๊ะ ร.บ.10
6 6205101307 นายกานต์ ลายคำ ร.บ.10
7 6205101308 นางสาวเกตุมาลา เทียมธรรม ร.บ.10
8 6205101309 นางสาวขวัญฤดี มีนันท์ ร.บ.10
9 6205101310 นายคณิตธิพล บุญอยู่ ร.บ.10
10 6205101311 นางสาวจรุณี วงศ์บุญชัยเลิศ ร.บ.10
11 6205101312 นางสาวจิตราภรณ์ จันทิมา ร.บ.10
12 6205101313 นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ๊ก ร.บ.10
13 6205101315 นางสาวชญาทิพย์ วงค์แฉ่ง ร.บ.10
14 6205101316 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม ร.บ.10
15 6205101317 นางสาวชนัญชิดา อุดอ้าย ร.บ.10
16 6205101318 นางสาวชนาภา แซ่ซี้ ร.บ.10
17 6205101319 นางสาวชนิสรา เหล็กมั่น ร.บ.10
18 6205101320 นางสาวชลดา ขำดี ร.บ.10
19 6205101321 นายชัชวาล ชัยศรี ร.บ.10
20 6205101325 นางสาวณธิกา สุทิน ร.บ.10
21 6205101326 นางสาวณรีรัศม์ มนุชิต ร.บ.10
22 6205101327 นางสาวณัฎธีรา สังคำ ร.บ.10
23 6205101328 นางสาวณัฐฐาพร สุโพธิ์ ร.บ.10
24 6205101329 นายณัฐนันท์ สมร ร.บ.10
25 6205101331 นายณัฐพล มหาวรรณ์ ร.บ.10
26 6205101332 นายณัฐวุฒิ มณีวัน ร.บ.10
27 6205101334 นางสาวณัตติกุล อินต๊ะวงค์ ร.บ.10
28 6205101336 นายดีพร้อม ใจน้อย ร.บ.10
29 6205101337 นางสาวทวิพร วีระ ร.บ.10
30 6205101340 นางสาวธดากรณ์ เชื้อสอาด ร.บ.10
31 6205101341 นางสาวธนภรณ์ คำเขื่อน ร.บ.10
32 6205101342 นายธนภัทร โสภา ร.บ.10
33 6205101344 นางสาวธนัชญา ศรีบุญมา ร.บ.10
34 6205101345 นายธวัชชัย พลอยหาญการ ร.บ.10
35 6205101346 นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ ร.บ.10
36 6205101347 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ ร.บ.10
37 6205101348 นายธีรภัทร์ อิ่นติ๊บ ร.บ.10
38 6205101349 นางสาวธีรารัตน์ ฝั้นวีระ ร.บ.10
39 6205101350 นายนพรัตน์ ชมภูธัญ ร.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47