เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102406 นายเป็ณไท ชมัฒพงษ์ วท.บ.10
2 6101102396 นายปัณณทัต สอนศรี วท.บ.10
3 6101102502 นายอาหมัด ตำภู วท.บ.10
4 6201105346 นางสาวปานใจ โท่นตั้ง วท.บ.10
5 6201113301 นางสาวกนกกร กันไชย วท.บ.10
6 6201113304 นายคงบรรชา แซ่ม้า วท.บ.10
7 6201113305 นายคฑาวุธ มูลเหล็ก วท.บ.10
8 6201113306 นางสาวชนกานต์ มูลเงิน วท.บ.10
9 6201113307 นางสาวชนิกา ภูริทัตปัญญา วท.บ.10
10 6201113308 นางสาวชนิตรา สมยอ วท.บ.10
11 6201113309 นางสาวชลธิณี วรรณสุภา วท.บ.10
12 6201113311 นางสาวญาณิศา ตาทา วท.บ.10
13 6201113312 นางสาวณัฐพร บุญญัติ วท.บ.10
14 6201113315 นางสาวเบญญาภา ปัญญาวงศ์ วท.บ.10
15 6201113316 นางสาวปริยาภรณ์ แสนบุดดี วท.บ.10
16 6201113317 นางสาวอภิญญา พุทธกุล วท.บ.10
17 6201113318 นางสาวอรัญญา บุตรพรม วท.บ.10
18 6201113319 นางสาวอุมารินทร์ อ้ายตุ๋ย วท.บ.10
19 6201113320 นายปรัชญา ปราบหงษ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
20 6103102325 นางสาวพจมาน สักลอ วศ.บ.10
21 6203103315 นางสาวธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
22 6104104303 นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ วท.บ.10
23 6204109308 นายนิชนันท์ เนียมทัด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
24 6205105301 นางสาวกนกวรรณ สุขแสน รป.บ.10
25 6205105302 นางสาวกมลทิพย์ แจ่มจันทร์ รป.บ.10
26 6205105303 นายกฤษณศักดิ์ สุรารักษ์ รป.บ.10
27 6205105304 นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ รป.บ.10
28 6205105305 นางสาวกิตติมาพร เกาะสังข์ รป.บ.10
29 6205105307 นายคงกระพัน บุตรจันทร์ รป.บ.10
30 6205105311 นายจิรพัชร น้อยจ้อย รป.บ.10
31 6205105316 นางสาวชนิกานต์ ลานทอง รป.บ.10
32 6205105317 นางสาวชลดา พร้อมใจ รป.บ.10
33 6205105320 นางสาวชิดชนก มูลมอญ รป.บ.10
34 6205105322 นางสาวณัฐกฤตตา จันทาพูน รป.บ.10
35 6205105323 นายณัฐชนนท์ เวียงนนท์ รป.บ.10
36 6205105324 นายณัฐพงษ์ ตาธิยะ รป.บ.10
37 6205105325 นางสาวณัฐพร เรือนคำ รป.บ.10
38 6205105326 นายณัฐวรรธน์ ลำสอนจิตต์ รป.บ.10
39 6205105327 นายณัฐวุฒิ ต๊ะศักดิ์ รป.บ.10
40 6205105328 นางสาวณิชากร บุญฟู รป.บ.10
41 6205105329 นางสาวดรัลรัตน์ ชัยเมืองชื่น รป.บ.10
42 6205105330 นายทวิวัฒน์ สายะ รป.บ.10
43 6205105331 นางสาวทิพวรรณ ผัดดอก รป.บ.10
44 6205105332 นายธนานนท์ เพ็ชชาย รป.บ.10
45 6205105334 นายธรรมรัตน์ ราชมณเฑียร รป.บ.10
46 6205105336 นายธีรพงษ์ พัดเจริญ รป.บ.10
47 6205105337 นายธีรภัทร์ ใหม่วงศ์ รป.บ.10
48 6205105338 นางสาวนภัสนันท์ บุตราสวรรค์ รป.บ.10
49 6205105341 นายนราวุฒิ อินแก รป.บ.10
50 6205105343 นายนฤเบศร์ ประดง รป.บ.10
51 6205105345 นางสาวนูรียะฮ์ กวินวรพงศ์ รป.บ.10
52 6205105346 นายบัณฑิต ต๊ะแลง รป.บ.10
53 6205105347 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะหงษ์ รป.บ.10
54 6205105349 นายปราบ แซ่ว้าง รป.บ.10
55 6205105351 นายปุณณภพ นวนหมวก รป.บ.10
56 6205105353 นายพงศ์ภรณ์ พิบูลย์ศรี รป.บ.10
57 6205105358 นายวธิรวิศธ์ อิ่นแก้ว รป.บ.10
58 6205105360 นางสาววรกานต์ อำภา รป.บ.10
59 6205105361 นางสาววรลักษณ์ หงษ์เก้า รป.บ.10
60 6205105369 นางสาวศิริโสภา ชายคำ รป.บ.10
61 6205105373 นายสหัสชัย นุชนันท์ รป.บ.10
62 6205105374 นายสิทธิชัย โพดกาลง รป.บ.10
63 6205105376 นายสุธินันท์ นันทพันธ์ รป.บ.10
64 6205105377 นางสาวสุพัตรา ลือทอง รป.บ.10
65 6205105389 นายเอกรินทร์ ชอบพอ รป.บ.10
66 6205105393 นายซาลิม ศิริอาดัมพันธุ์ รป.บ.10
67 6205105401 นายยศวันต์ เมืองมูล รป.บ.10
68 6205105405 นายศราวุธ กวินศักดิ์สกุล รป.บ.10
69 6205105407 นางสาวศิรินารถ ยวงเงิน รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
70 6206103377 นางสาวรุ่งรัตน์ ลมพัฒนา บช.บ.10
71 6206103379 นางสาววนิดา สังข์น้อย บช.บ.10
72 6206103410 นางสาวสุพิชญา ขุนหาญ บช.บ.10
73 6206103422 นางสาวธิดารัตน์ สุริวงค์ บช.บ.10
74 6206103424 นางสาวรุ่งไพลิน คำอ้าย บช.บ.10
75 6206103426 นางสาวศศิพิมพ์ สุริยศ บช.บ.10
76 6206103427 นางสาวสุพัตรา กุลาชัย บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
77 6210101301 นางสาวกนกวรรณ โกสุมภ์ วท.บ10
78 6210101302 นายเกียรติศักดิ์ มูลรังษี วท.บ10
79 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
80 6210101305 นางสาวจุฑามาศ สุขกล้า วท.บ10
81 6210101306 นางสาวฑิตยา แก้วพลอย วท.บ10
82 6210101307 นายณภัทร หวานนุ่น วท.บ10
83 6210101308 นางสาวณัชยา โสภารินทร์ วท.บ10
84 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
85 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
86 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
87 6210101313 นายถวัลย์วงศ์ พงศนันทน์ วท.บ10
88 6210101315 นายทวิช กลิ่นผา วท.บ10
89 6210101316 นายนิติวัฒน์ ต้อนรับ วท.บ10
90 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
91 6210101318 นายปรัชญา ดีรักษา วท.บ10
92 6210101319 นางสาวปริฉัตร ปรากฎรัตน์ วท.บ10
93 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
94 6210101321 นางสาวปรียาภัทร วรรณภิระ วท.บ10
95 6210101324 นางสาวปิยมน มั่นคง วท.บ10
96 6210101325 นางสาวพรรณิกา หมื่นนาค วท.บ10
97 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
98 6210101327 นายภูมรินทร์ สิงห์ทอง วท.บ10
99 6210101329 นายภูมิกร มาดี วท.บ10
100 6210101331 นางสาวรังรัก สืบศักดิ์อนุสรณ์ วท.บ10
101 6210101332 นางสาวรินรดี มีคม วท.บ10
102 6210101334 นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์ วท.บ10
103 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
104 6210101337 นางสาวสตางค์ พานแก้ว วท.บ10
105 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
106 6210101339 นางสาวสุนันทา สมแก้ว วท.บ10
107 6210101340 นายสุรศักดิ์ สังข์อ่อน วท.บ10
108 6210101341 นายอนุภัทร เกตวงษา วท.บ10
109 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
110 6210101343 นายอารีฟีน ลังเมือง วท.บ10
111 6210101344 นางสาวนภาพร นันทะเนตร วท.บ10
112 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
113 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
114 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
115 6212101301 นายกฤศภูดิส ปี่แก้ว ศ.บ.10
116 6212101302 นายเจษฎา ศรีด้วง ศ.บ.10
117 6212101303 นายชวิศ ไตรสัตยกุล ศ.บ.10
118 6212101304 นายธนพัฒน์ วิชิตกุล ศ.บ.10
119 6212101305 นายธนวิชญ์ ที่ปรึกษา ศ.บ.10
120 6212101308 นางสาวนภารัตน์ ผิวผ่องงาม ศ.บ.10
121 6212101309 นางสาวนฤมน วงศ์สุต๋า ศ.บ.10
122 6212101310 นางสาวนิจิรา ใหม่กู้ ศ.บ.10
123 6212101314 นางสาวปาณิศา พงษ์สุภษะ ศ.บ.10
124 6212101315 นายปิติภัทร อินต๊ะวิชา ศ.บ.10
125 6212101318 นางสาววรัสยา อูปคำ ศ.บ.10
126 6212101319 นางสาววินิดา จันตุมมา ศ.บ.10
127 6212101320 นายสุภัทรชัย สมกาศ ศ.บ.10
128 6212101321 นางสาวอทิตยา ชมใจ ศ.บ.10
129 6212101322 นางสาวอริสรา ทองวร ศ.บ.10
130 6212101323 นางสาวอารยา อุดเลิศ ศ.บ.10
131 6212101325 นางสาวปรีญารัตน์ ปาปะเถ ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
132 6214102301 นางสาวกรรณิการ์ ชุ่มสูงเนิน ศศ.บ.10
133 6214102302 นางสาวกันยารัตน์ กังวล ศศ.บ.10
134 6214102303 นางสาวกัลยกร ฟักปลั่ง ศศ.บ.10
135 6214102304 นางสาวกาญจนี ขำหินลาด ศศ.บ.10
136 6214102305 นางสาวกานต์ชนก บุญถึง ศศ.บ.10
137 6214102306 นางสาวกุลณัฐ คำปันแสน ศศ.บ.10
138 6214102316 นางสาวจีราพร สอนส่งกลิ่น ศศ.บ.10
139 6214102317 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง ศศ.บ.10
140 6214102318 นางสาวชญานิศ จินพละ ศศ.บ.10
141 6214102319 นางสาวชญานุศภัฒค์ หิรัญพรพิศาล ศศ.บ.10
142 6214102321 นางสาวชวนพิศ ก๋าวินจันทร์ ศศ.บ.10
143 6214102322 นางสาวชัญญานุช อำนาจ ศศ.บ.10
144 6214102324 นางสาวณัฏฐณิชา ม่วงเมือง ศศ.บ.10
145 6214102331 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ ศศ.บ.10
146 6214102332 นางสาวธนพร เกษโสภา ศศ.บ.10
147 6214102333 นางสาวธนพร งามละมัย ศศ.บ.10
148 6214102334 นางสาวธัญวรรณ ฉิมสุนทร ศศ.บ.10
149 6214102335 นางสาวนภาพร แก้วใจ ศศ.บ.10
150 6214102336 นางสาวนรินทิพย์ ชัยตาแสง ศศ.บ.10
151 6214102337 นางสาวนริสรา คำนนท์ ศศ.บ.10
152 6214102338 นางสาวนวรัตน์ เงางาม ศศ.บ.10
153 6214102339 นางสาวนัทธมน จินใจ ศศ.บ.10
154 6214102340 นางสาวนิชนันท์ ปุกไธสง ศศ.บ.10
155 6214102342 นางสาวนูรอาซีกีน บาดง ศศ.บ.10
156 6214102343 นางสาวปภาวดี หัสสา ศศ.บ.10
157 6214102345 นางสาวปรางค์ทิพย์ ตันบุตร ศศ.บ.10
158 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
159 6214102347 นางสาวปวีณา ก้านเหลือง ศศ.บ.10
160 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
161 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
162 6214102352 นางสาวปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ศศ.บ.10
163 6214102354 นางสาวปิยะธิดา สันตะพันธ์ ศศ.บ.10
164 6214102356 นางสาวผณินทรา จันทน้อย ศศ.บ.10
165 6214102361 นางสาวพิจิตรา เอมเสม ศศ.บ.10
166 6214102363 นางสาวพิมพิศา พุ่มพฤกษ์ ศศ.บ.10
167 6214102365 นายพีรสิทธ์ นิลพฤกษ์ ศศ.บ.10
168 6214102381 นายศรัณย์ จันทร์แดง ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
169 6222101301 นายเคนชัย ทองสมัย วท.บ.10
170 6222101302 นางสาวกนกพร เป็งเมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
171 6222101304 นางสาวกมลชนก เยี่ยมมิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
172 6222101308 นางสาวกัญญรัตน์ ทองนรินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
173 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
174 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
175 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
176 6222101313 นางสาวเกวลิน ลายพัฒน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
177 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
178 6222101315 นางสาวจตุภรณ์ ปานหลุมเข้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
179 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
180 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
181 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
182 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
183 6222101323 นางสาวจีรนันท์ ติ๊บหน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
184 6222101324 นางสาวจีรพรรณ ยิ้มสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
185 6222101325 นางสาวจีรภา ดอนปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
186 6222101326 นางสาวจีราพร พงษ์กลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
187 6222101328 นางสาวชฎากาญจน์ หลวงปางอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
188 6222101329 นางสาวชนมล ตรีพาทย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
189 6222101330 นางสาวชวิศา วงค์ดาราวรรณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
190 6222101331 นายชินวุฒิ จันต๊ะใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
191 6222101332 นางสาวชุติมน ทากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
192 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
193 6222101337 นางสาวณัฐณิชา ปินใจรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
194 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
195 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
196 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
197 6222101343 นายธนกร คุ้มพร้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
198 6222101344 นายธนพล ชมภูชิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
199 6222101346 นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
200 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
201 6222101349 นายธนาธิป ศิริญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
202 6222101353 นายธีรภัทร พรหมศร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
203 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
204 6222101356 นางสาวนธพร หนองคาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
205 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
206 6222101358 นางสาวนภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
207 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
208 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
209 6222101368 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
210 6222101369 นายปฏิภาณ เกิดสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
211 6222101370 นางสาวปณิตา กอนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
212 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
213 6222101374 นางสาวปริญญาใจ ด้วงอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
214 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
215 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
216 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
217 6222101379 นายพงสกร อุดติ๊บ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
218 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
219 6222101381 นางสาวพฤกษา เบ้าจรรยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
220 6222101382 นางสาวพัชริดา กันทะวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
221 6222101383 นางสาวพิชญาภา ภูริศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
222 6222101384 นายพิธพัฒน์ สีเขียว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
223 6222101385 นางสาวพิสุทธิณีย์ บุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
224 6222101386 นายพีรพัท คำอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
225 6222101388 นางสาวภคมน โตเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
226 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
227 6222101390 นายภัทราวุธ ธรรมจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
228 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
229 6222101394 นายภาสกร โชติเรืองนภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
230 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
231 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
232 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
233 6222101399 นางสาวรินลณี วิมนโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
234 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
235 6222101401 นางสาววทันยา ทรัพย์เจริญไว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
236 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
237 6222101405 นางสาววรรณภา เสือสง่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
238 6222101410 นายว่าจ้าง แซ่ว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
239 6222101411 นายวิชชากร นากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
240 6222101412 นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
241 6222101413 นายศตวรรษ แก้วมูลมุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
242 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
243 6222101419 นางสาวศุภรดา แสงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
244 6222101420 นายศุภวิชญ์ วงษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
245 6222101422 นางสาวสมศรี พิลาสชวนพิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
246 6222101423 นายสรวิชญ์ บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6222101424 นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6222101426 นางสาวสโรชา นาคยอดทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
249 6222101427 นายสหรัฐ สูบกำปัง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
250 6222101430 นางสาวสุดารัตน์ พุงขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
251 6222101431 นางสาวสุดารัตน์ โม่งปราณีต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
252 6222101432 นางสาวสุทธิดา โนจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
253 6222101433 นางสาวสุธิดา เฟื่องฟู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
254 6222101434 นางสาวสุพัตรา มาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6222101436 นางสาวหัทยา สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6222101437 นายอนุรักษ์ มุ่งพันกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6222101438 นายอนุรุท ตีที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6222101439 นายอภิรัตน์ ฤดีมรดก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6222101440 นายอัครภูมิ แก้วสมฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6222101442 นายอาทิตย์ ไปยะโพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6222101443 นางสาวอารยา นันทเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6222101445 นางสาวอินธุอร ยอดคีรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6222101446 นายทนันชิด ยศคำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47