เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103105316 นายธีรัตม์ วงเวียนไชย วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
2 6203105306 นางสาวรุจิรา อัครพัฒน์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
3 6204109308 นายนิชนันท์ เนียมทัด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
4 6204109309 นายเจษฎา ปีกลอง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 ศิลปศาสตร์
5 6214101321 นายชนาธิศ สุพิทิพย์ ศศ.บ.10
6 6214101322 นายชรันดร์ กระแสร์สาย ศศ.บ.10
7 6214101339 นายปฐวี ท้วมประเสริฐ ศศ.บ.10
8 6214101342 นายปันชยพล คิดรอบ ศศ.บ.10
9 6214102360 นางสาวพัชรินทร์ โนจา ศศ.บ.10
10 6214102364 นายพีรภัทร หล้าเขียว ศศ.บ.10
11 6214102379 นางสาวเวธกา เสนาเกตุ ศศ.บ.10
12 6214102382 นางสาวศศธร วงษ์เสถียร ศศ.บ.10
13 6214102385 นางสาวศุภางค์ณิช จ่ายเพ็ง ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
14 6219101301 นางสาวเกวลี อิ้มทับ ทล.บ.10
15 6219101302 นางสาวเกษราพร พฤกษ์พนาสันต์ ทล.บ.10
16 6219101303 นางสาวจิรารัตน์ ศรีขำกูล ทล.บ.10
17 6219101304 นายณัฐลักษณ์ มนัสมโนธรรม ทล.บ.10
18 6219101305 นางสาวทิพวรรณ ก๋าละ ทล.บ.10
19 6219101307 นายธนพนธ์ สังขสัญญา ทล.บ.10
20 6219101308 นางสาวนัชชา นิมาแสง ทล.บ.10
21 6219101309 นางสาวบุษกร ใจอารีย์ ทล.บ.10
22 6219101310 นางสาวเบญจกัลยาณี นาสมชัย ทล.บ.10
23 6219101311 นายปรัชญา จักร์พงค์ ทล.บ.10
24 6219101312 นางสาวพิชญาภา พลอยประเสริฐ ทล.บ.10
25 6219101313 นางสาวพิมพ์ประภา อินต๊ะ ทล.บ.10
26 6219101316 นายศรายุทธ สิงห์เทศ ทล.บ.10
27 6219101317 นายสสิน พระก่ำ ทล.บ.10
28 6219101318 นางสาวสุคันธา ศรีคำมา ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47