เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
2 6305105305 นางสาวขนิษฐา ยาวไธสง รป.บ.10
3 6305105306 นางสาวขวัญจิรา ผูกพันธุ์ รป.บ.10
4 6305105309 นางสาวจารุภา คงสถาน รป.บ.10
5 6305105310 นางสาวจารุมน โพธริน รป.บ.10
6 6305105311 นางสาวพิชญนัทธ์ ปัญญากูล รป.บ.10
7 6305105328 นายนพรัตน์ ศิริ รป.บ.10
8 6305105333 นางสาวหนึ่งกมล พังแสงสุ รป.บ.10
9 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
10 6305105335 นางสาวปฐมาวดี แก้วกุลศรี รป.บ.10
11 6305105337 นางสาวปวีณ์นุช ภูครองหิน รป.บ.10
12 6305105343 นายพีชชญุตม์ ศรีสังวาลย์ รป.บ.10
13 6305105350 นายวรินทร์ คำมุลนา รป.บ.10
14 6305105357 นางสาวสายชล ประพฤติ รป.บ.10
15 6305105359 นางสาวสิริกานดา จดจำ รป.บ.10
16 6305105360 นางสาวสิริกานดา เลื่อนลอย รป.บ.10
17 6305105361 นางสาวสิรินดา สีเงา รป.บ.10
18 6305105362 นางสาวสุชาดา ช้างดี รป.บ.10
19 6305105363 นางสาวสุพัตรา ว่างป่อ รป.บ.10
20 6305105368 นางสาวอทิตยา วิชัยวงษ์ รป.บ.10
21 6305105372 นางสาวอารีย์รัตน์ ลายะ รป.บ.10
22 6305105373 นายกิตติวิทย์ นันตา รป.บ.10
23 6305105375 นายจตุพร อินทจักร์ รป.บ.10
24 6305105382 นายพัฒนพงษ์ ถมยา รป.บ.10
25 6305105386 นายศวัสกรณ์ ทิพย์โอสถ รป.บ.10
26 6305105388 นางสาวชวัลนัทธ์ ทองมีมาก รป.บ.10
27 6305105398 นางสาวพิมพ์ปภัส อ้นบ้านดง รป.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47