เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชากช321 : เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6104103308 นางสาวขนิษฐา ภูจอมขาว วท.บ.10
2 6204109308 นายนิชนันท์ เนียมทัด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
3 6210101302 นายเกียรติศักดิ์ มูลรังษี วท.บ10
4 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
5 6210101305 นางสาวจุฑามาศ สุขกล้า วท.บ10
6 6210101306 นางสาวฑิตยา แก้วพลอย วท.บ10
7 6210101307 นายณภัทร หวานนุ่น วท.บ10
8 6210101308 นางสาวณัชยา โสภารินทร์ วท.บ10
9 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
10 6210101311 นางสาวณัฐิดา ปงลังกา วท.บ10
11 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
12 6210101313 นายถวัลย์วงศ์ พงศนันทน์ วท.บ10
13 6210101315 นายทวิช กลิ่นผา วท.บ10
14 6210101316 นายนิติวัฒน์ ต้อนรับ วท.บ10
15 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
16 6210101318 นายปรัชญา ดีรักษา วท.บ10
17 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
18 6210101321 นางสาวปรียาภัทร วรรณภิระ วท.บ10
19 6210101324 นางสาวปิยมน มั่นคง วท.บ10
20 6210101325 นางสาวพรรณิกา หมื่นนาค วท.บ10
21 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
22 6210101327 นายภูมรินทร์ สิงห์ทอง วท.บ10
23 6210101329 นายภูมิกร มาดี วท.บ10
24 6210101331 นางสาวรังรัก สืบศักดิ์อนุสรณ์ วท.บ10
25 6210101332 นางสาวรินรดี มีคม วท.บ10
26 6210101334 นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์ วท.บ10
27 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
28 6210101337 นางสาวสตางค์ พานแก้ว วท.บ10
29 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
30 6210101340 นายสุรศักดิ์ สังข์อ่อน วท.บ10
31 6210101341 นายอนุภัทร เกตวงษา วท.บ10
32 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
33 6210101343 นายอารีฟีน ลังเมือง วท.บ10
34 6210101344 นางสาวนภาพร นันทะเนตร วท.บ10
35 6210101346 นายสพล แซ่ว่อง วท.บ10
36 6210101347 นางสาวโสธิดา ทองลิ้ม วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
37 6112101369 นางสาววทัญญา ตั้งภูมิ ศ.บ.10
38 6212101301 นายกฤศภูดิส ปี่แก้ว ศ.บ.10
39 6212101304 นายธนพัฒน์ วิชิตกุล ศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
40 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6222101437 นายอนุรักษ์ มุ่งพันกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47