เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท102 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102302 นางสาวกนิษฐา ชัยวุฒิ วท.บ.10
2 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
3 6301102304 นายกฤตภาส สิงหนาท วท.บ.10
4 6301102311 นายกานต์กร ปานเพชร วท.บ.10
5 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
6 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
7 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
8 6301102333 นายไชยชาญ มหาวงษ์ วท.บ.10
9 6301102336 นางสาวณัฏฐริณีย์ เชิดฉาย วท.บ.10
10 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
11 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
12 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
13 6301102347 นางสาวเทพปรียา ไกรอาสา วท.บ.10
14 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
15 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
16 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
17 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
18 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
19 6301102365 นายบริสุทธิ์ รอดสรรเสริญ วท.บ.10
20 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
21 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
22 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
23 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
24 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
25 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
26 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
27 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
28 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
29 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
30 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
31 6301102392 นางสาวรมิตา ปากองวัน วท.บ.10
32 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
33 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
34 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
35 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
36 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
37 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
38 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
39 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
40 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
41 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
42 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
43 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
44 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
45 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
46 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
47 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
48 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
49 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
50 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
51 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
52 6204101305 นายเกียรติศักดิ์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
53 6210101336 นางสาวศิริวรรณ ผาสุข วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
54 6312101352 นางสาวทะเลดาว รัตนสมาหาร ศ.บ.10
55 6312101353 นางสาวธนัชพร จันภูมี ศ.บ.10
56 6312101354 นางสาวภัทรพร เข็มทอง ศ.บ.10
57 6312101355 นางสาวอริสรา โอระมิตร์ ศ.บ.10
58 6312107307 นายชัยวัฒน์ นะบุตร ศ.บ.10
59 6312107314 นางสาวรุจินันท์ คุณวันดี ศ.บ.10
60 6312107315 นางสาวศศิธร อ่อนน้อม ศ.บ.10
61 6312107317 นางสาวสโรชา สุมามารย์ ศ.บ.10
62 6312107321 นายอินทรักษ์ ปานพูน ศ.บ.10
63 6312107323 นายณัฐภัทร ประจวบศิลป์ ศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
64 6219102502 นายฉัตรมงคล ปันชัย ภ.สถ.บ.10
65 6219102507 นางสาวลัลม์ภริกา โพธิ์ศรีทอง ภ.สถ.บ.10
66 6219102508 นางสาวเณวิกา นุรังษี ภ.สถ.บ.10
67 6219102509 นายทวีศักดิ์ แซ่อิ๋ว ภ.สถ.บ.10
68 6219102512 นางสาวธัญพร ไทยประสิทธิ์เจริญ ภ.สถ.บ.10
69 6219102518 นายปรัชญา มะโนรัตน์ ภ.สถ.บ.10
70 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
71 6219102527 นางสาววิรัญชณา ริยาพันธ์ ภ.สถ.บ.10
72 6219102531 นายศิวกร เจริญวงษ์ ภ.สถ.บ.10
73 6219102532 นางสาวสกุณี พันมูล ภ.สถ.บ.10
74 6219102533 นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ ภ.สถ.บ.10
75 6219102534 นายอุทัย ไชยเลิศ ภ.สถ.บ.10
76 6219103512 นายนครินทร์ อ่อนตา สถ.บ.10
77 6219103514 นางสาวปรียาภรณ์ แรกไธสง สถ.บ.10
78 6219103515 นางสาวปรียาภรณ์ สมปราชญ์ สถ.บ.10
79 6219103517 นางสาวปุญญิศา กาญจนาภา สถ.บ.10
80 6219103519 นางสาวพรญาณี วังชิ้น สถ.บ.10
81 6219103521 นางสาวรัตนากร เจริญศรีสุข สถ.บ.10
82 6219103522 นางสาววชิรญาณ์ พันธุระ สถ.บ.10
83 6219103524 นางสาววิลาสินี จาติระเปา สถ.บ.10
84 6219103526 นางสาวสุพัตรา อุดมชัย สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47