เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม17
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6004102302 นางสาวกนกภรณ์ คลไว 10
2 6104101354 นายพงศ์พิสุทธิ์ ผากา วท.บ.10
3 6104101357 นายพฤฒ เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
4 6104101359 นางสาวพัชราภา ชัยเทพ วท.บ.10
5 6104101388 นางสาวสาวิกา ปาทายะ วท.บ.10
6 6104101391 นางสาวสิริพิม หมอดู วท.บ.10
7 6204101341 นายภูผา อาร์กาตอง วท.บ.10
8 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
9 6006105339 นายธนกร จาง บธ.บ.10
10 6206105301 นางสาวกมลชนก จอมธง บธ.บ.10
11 6206105302 นางสาวกวินธิดา ชัยบิน บธ.บ.10
12 6206105305 นางสาวชุติมา นำภา บธ.บ.10
13 6206105308 นางสาวธัญญาเรศ มณีรัตนสุดา บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
14 6210102305 นางสาวจุฑามาศ ภูตะอินทร์ วท.บ.10
15 6210102320 นางสาวอมรรัตน์ เชียงทอง วท.บ.10
16 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
17 6114101405 นายอภิสิทธิ์ หม่องมาลี ศศ.บ.10
18 6214101384 นายสุริยา มีนาค ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
19 6115123320 นายณดณ ทองบริสุทธิกุล วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 6122103025 นายยรรยง คำเหม้า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47