เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
1 6315124003 นายกัมพล กำเนิดสูง วศ.บ.10
2 6315124004 นายกานต์ พงษ์สานต์คีรี วศ.บ.10
3 6315124005 นายเกรียงไกร ธรรมศิริ วศ.บ.10
4 6315124007 นายจักรพันธ์ อุ่นผูก วศ.บ.10
5 6315124009 นายจิรศักดิ์ สวมทอง วศ.บ.10
6 6315124010 นายชัชธพล ช่างทอง วศ.บ.10
7 6315124013 นายญัตติชัย ชัยมงคล วศ.บ.10
8 6315124014 นายณัฐกิตติ์ รินสินจ้อย วศ.บ.10
9 6315124015 นายณัฐพนธ์ ปวนลูน วศ.บ.10
10 6315124016 นายณัฐพล พรมคำ วศ.บ.10
11 6315124017 นายณัฐพล มาลีเจริญ วศ.บ.10
12 6315124018 นายณัฐวุฒิ ทองคำ วศ.บ.10
13 6315124020 นายทักษกร วังสาร วศ.บ.10
14 6315124022 นายธนกฤต บัวเรือง วศ.บ.10
15 6315124023 นายธนภัทร ใจจุมปู วศ.บ.10
16 6315124024 นายธนวัฒน์ ฟองสมุทร วศ.บ.10
17 6315124025 นายธนาวุฒิ ไชยสวรรค์ วศ.บ.10
18 6315124026 นายธันญาวิทย์ วงศ์ทอง วศ.บ.10
19 6315124027 นายธิติ หอมทวนลม วศ.บ.10
20 6315124028 นายนพรุจ เขยตุ้ย วศ.บ.10
21 6315124029 นายนัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด วศ.บ.10
22 6315124030 นายนายชัชวาล พุดอ่อน วศ.บ.10
23 6315124031 นายนิติการณ์ เจริญ วศ.บ.10
24 6315124032 ว่าที่ร้อยตรีนิติพัฒน์ ปัญญา วศ.บ.10
25 6315124034 นายประสิทธิ์ ลุงออ วศ.บ.10
26 6315124035 นายปิติพล จิ่งต่า วศ.บ.10
27 6315124036 นายปิติพัฒน์ โยธาทิพย์ วศ.บ.10
28 6315124037 นายพงศกร ตั้งเพียร วศ.บ.10
29 6315124038 นายพงศ์พันธุ์ สิงห์มูล วศ.บ.10
30 6315124039 นายพงศ์ภัค ดีจันทร์ วศ.บ.10
31 6315124040 นายพัชรชัย โตรอด วศ.บ.10
32 6315124041 นายพันธ์พงษ์ อินต๊ะมา วศ.บ.10
33 6315124042 นายพิทวัส ปัญญา วศ.บ.10
34 6315124043 นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล วศ.บ.10
35 6315124044 นายเพียน ต่า วศ.บ.10
36 6315124045 ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย สุ่มมาตย์ วศ.บ.10
37 6315124046 นายภานุวัฒน์ ศึกษา วศ.บ.10
38 6315124047 นายภูวดล ใจซื่อ วศ.บ.10
39 6315124048 นายยุทธภูมิ ชัยชนะ วศ.บ.10
40 6315124049 นายรณกร กันทะวงค์ วศ.บ.10
41 6315124050 นายรังสิพล เสือคง วศ.บ.10
42 6315124051 นายรัชพล ไข่ทา วศ.บ.10
43 6315124052 นายรัฐศาสตร์ สุมทุม วศ.บ.10
44 6315124053 นายวรพจน์ ขัติยะ วศ.บ.10
45 6315124054 นายวรภพ ไชยวงค์ วศ.บ.10
46 6315124055 นายวรากร กุหลาบแสง วศ.บ.10
47 6315124056 นายวรากร ปิยะลังกา วศ.บ.10
48 6315124057 นายวสันต์ รักษา วศ.บ.10
49 6315124059 นายวินัย คำแสง วศ.บ.10
50 6315124060 นายวุฒิพงษ์ แก้วปา วศ.บ.10
51 6315124061 นางสาวศรัณกรพรรษ สินธณัฐชยากร วศ.บ.10
52 6315124062 นายศักราช ความหมั่น วศ.บ.10
53 6315124064 นายสวิช ก๋าติ๊บ วศ.บ.10
54 6315124065 นายสหัสวรรษ พรมเสน วศ.บ.10
55 6315124066 นายสาณัฐ คำมา วศ.บ.10
56 6315124067 นายสินธร โพธิ์เที้ยม วศ.บ.10
57 6315124068 นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ วศ.บ.10
58 6315124069 นายสุรพงษ์ ยิ้มพงษ์ วศ.บ.10
59 6315124070 นายสุรพงษ์ หาญสรเดช วศ.บ.10
60 6315124071 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร วศ.บ.10
61 6315124072 นายอดิศักดิ์ อินสำราญ วศ.บ.10
62 6315124073 นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ วศ.บ.10
63 6315124074 นายอธิวัฒน์ ตะปุย วศ.บ.10
64 6315124075 นายอนิเทพ ใคร้โท้ง วศ.บ.10
65 6315124076 นายอนุสรณ์ ชัยยะ วศ.บ.10
66 6315124077 นายอภินันท์ คำขา วศ.บ.10
67 6315124079 นายอัษฎาวุธ อมาตยกุล วศ.บ.10
68 6315124080 นายอินทนนท์ สุวรรณ วศ.บ.10
69 6315124081 นายเอกชัย ปัญญา วศ.บ.10
70 6315124082 นายชัยนันท์ จัตุรงค์ วศ.บ.10
71 6315124084 นายยรรยง ลุงหมั้น วศ.บ.10
72 6315124087 นายจักรกฤษณ์ สารบรรณ์ วศ.บ.10
73 6315124089 นายอภิชัย มะชะรา วศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47