เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
2 6201102345 นายณัฐพงษ์ อุดเมืองอินทร์ วท.บ.10
3 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
4 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
5 6201102382 นายปณิธาน ปัญญาหล้า วท.บ.10
6 6201102388 นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง วท.บ.10
7 6201102392 นายพงศกร ดีชัย วท.บ.10
8 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
9 6201102466 นางสาวอริสรา ศรีสถาน วท.บ.10
10 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
11 6201102481 นางสาวปริยาภัทร ศรีสวัสดิ์ วท.บ.10
12 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
13 6201102489 นายภูมิปณิธาน ขัติยะ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
14 6203101301 นายกฤษฎากร กอพล วศ.บ.10
15 6203101302 นายกฤษฎากร บุญธรรม วศ.บ.10
16 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
17 6203101350 นายอรรถชัย สังข์วงค์ วศ.บ.10
18 6203102308 นายปริชญ์ เขียวชอุ่ม วศ.บ.10
19 6203102311 นางสาวพิยดา บุญลัย วศ.บ.10
20 6203102312 นายพิวัฒน์ อุทธกัง วศ.บ.10
21 6203102320 นางสาวอาพิมา แซ่ชิน วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
22 6104101330 นายเดชาวัต ใจตา วท.บ.10
23 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
24 6204101314 นายณัฐกร มอเมือง วท.บ.10
25 6204101319 นายธนะรัชต์ ซ่ามยอง วท.บ.10
26 6204101324 นายนันทิศ เชี่ยวชาญ วท.บ.10
27 6204101326 นายบวรพจน์ แสนโซ้ง วท.บ.10
28 6204101328 นายปรมินทร์ กรกีรติการ วท.บ.10
29 6204101329 นางสาวประกายมุข จีราคม วท.บ.10
30 6204101333 นางสาวพนิตพร ปินตา วท.บ.10
31 6204101337 นายพิริยะพงศ์ วิริปัญญา วท.บ.10
32 6204101338 นางสาวเพ็ญลักษณ์ บุญพูน วท.บ.10
33 6204101353 นางสาวสกุณา ธนาเสถียร วท.บ.10
34 6204106301 นายกรกต ดวงแก้วกาศ วท.บ.10
35 6204106302 นายกรณ์พงศ์ จำปาจิรัตน์ วท.บ.10
36 6204106304 นางสาวณัฏฐพร ศิริบูรณ์ วท.บ.10
37 6204106306 นางสาวณัฐธยาน์ ปาวงศ์ วท.บ.10
38 6204106307 นายณัฐพงศ์ วาจามธุระ วท.บ.10
39 6204106309 นายไตรภพ พวงชื่น วท.บ.10
40 6204106313 นายธนากร จันต๊ะไพร วท.บ.10
41 6204106314 นางสาวธัญลักษณ์ วงค์ใหม่ วท.บ.10
42 6204106315 นายนทีกานต์ เวียงอุดม วท.บ.10
43 6204106316 นายพชร สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
44 6204106321 นายวรวิชญ์ มณีธรรม วท.บ.10
45 6204106322 นางสาววันวิสา ประดิษฐอุกฤษฎ์ วท.บ.10
46 6204106324 นางสาวศราวรรณ ปุ๊ดแค วท.บ.10
47 6204106326 นายศุภฐิติ สำลีร่วง วท.บ.10
48 6204106327 นายศุภณัฐ สุภากาศ วท.บ.10
49 6204106332 นายสุวันไชย ชุ่มพงษ์พันธ์ วท.บ.10
50 6204106333 นายอิทธิพล ครรชิตสกุล วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
51 6205101303 นายกฤตชัย ปีมั่น ร.บ.10
52 6205101306 นายกฤษดา หาโส๊ะ ร.บ.10
53 6205101307 นายกานต์ ลายคำ ร.บ.10
54 6205101310 นายคณิตธิพล บุญอยู่ ร.บ.10
55 6205101311 นางสาวจรุณี วงศ์บุญชัยเลิศ ร.บ.10
56 6205101312 นางสาวจิตราภรณ์ จันทิมา ร.บ.10
57 6205101313 นางสาวจินดารัตน์ พลอยเจ๊ก ร.บ.10
58 6205101315 นางสาวชญาทิพย์ วงค์แฉ่ง ร.บ.10
59 6205101316 นางสาวชนสรณ์ กลิ่นหอม ร.บ.10
60 6205101317 นางสาวชนัญชิดา อุดอ้าย ร.บ.10
61 6205101318 นางสาวชนาภา แซ่ซี้ ร.บ.10
62 6205101319 นางสาวชนิสรา เหล็กมั่น ร.บ.10
63 6205101320 นางสาวชลดา ขำดี ร.บ.10
64 6205101321 นายทัชชกร ชัยศรี ร.บ.10
65 6205101325 นางสาวณธิกา สุทิน ร.บ.10
66 6205101327 นางสาวณัฎธีรา สังคำ ร.บ.10
67 6205101329 นายณัฐนันท์ สมร ร.บ.10
68 6205101331 นายณัฐพล มหาวรรณ์ ร.บ.10
69 6205101332 นายณัฐวุฒิ มณีวัน ร.บ.10
70 6205101334 นางสาวณัตติกุล อินต๊ะวงค์ ร.บ.10
71 6205101336 นายดีพร้อม ใจน้อย ร.บ.10
72 6205101337 นางสาวทวิพร วีระ ร.บ.10
73 6205101340 นางสาวธดากรณ์ เชื้อสอาด ร.บ.10
74 6205101341 นางสาวธนภรณ์ คำเขื่อน ร.บ.10
75 6205101342 นายธนภัทร โสภา ร.บ.10
76 6205101344 นางสาวธนัชญา ศรีบุญมา ร.บ.10
77 6205101345 นายธวัชชัย พลอยหาญการ ร.บ.10
78 6205101346 นางสาวธวัลรัตน์ โยกาศ ร.บ.10
79 6205101347 นางสาวธัญสุดา ปัญญาใจ ร.บ.10
80 6205101348 นายธีรภัทร์ อิ่นติ๊บ ร.บ.10
81 6205101349 นางสาวธีรารัตน์ ฝั้นวีระ ร.บ.10
82 6205101351 นางสาวนภัสสร ตาละคำ ร.บ.10
83 6205101352 นายนรภัทร อิ่นแก้ว ร.บ.10
84 6205101353 นางสาวนลิษา เรืองยงค์ ร.บ.10
85 6205101354 นายนัทธพนธ์ ขอบเหลือง ร.บ.10
86 6205101355 นางสาวปฐมาวดี ดอกดวง ร.บ.10
87 6205101356 นางสาวปานวรินทร์ อิ่นคำ ร.บ.10
88 6205101357 นางสาวปาลิดา อุตะมา ร.บ.10
89 6205101358 นางสาวปิยะธิดา แก้วกาหลง ร.บ.10
90 6205101360 นางสาวพรวิภา จำรัสฉาย ร.บ.10
91 6205101361 นางสาวพลอยไพลิน ชั่งไชย ร.บ.10
92 6205101363 นางสาวพิมพ์นภา ปัญญามี ร.บ.10
93 6205101364 นายพิษณุ ไชยพรม ร.บ.10
94 6205101366 นางสาวกัญจน์ณาภัทร ชุมภูงาม ร.บ.10
95 6205101367 นางสาวเพ็ญพิชญ์ชา อ่ำทิม ร.บ.10
96 6205101368 นายภานุวัฒน์ สุวรัตนากุล ร.บ.10
97 6205101369 นางสาวภิญญดา ปันกุน ร.บ.10
98 6205101370 นายรัฐนนท์ พิทักษ์กิตติกร ร.บ.10
99 6205101371 นางสาววรัสยา ลุงคำ ร.บ.10
100 6205101373 นางสาววราภรณ์ นะตา ร.บ.10
101 6205101374 นายวศิน โกฏิยานนท์ ร.บ.10
102 6205101375 นางสาววิภาภรณ์ วงษ์จุ้ย ร.บ.10
103 6205101376 นางสาวศศิภรณ์ กิมสอ ร.บ.10
104 6205101377 นางสาวศิรินทร์รัตน์ มีปัญญา ร.บ.10
105 6205101379 นายศุภโชค จันต๊ะ ร.บ.10
106 6205101380 นายศุภโชค สมพงษ์ ร.บ.10
107 6205101381 นางสาวศุภมาส เผือกเหลือง ร.บ.10
108 6205101382 นางสาวศุภลักษณ์ กุหลาบ ร.บ.10
109 6205101383 นายเศรษฐวัฒน์ อุปนันท์ ร.บ.10
110 6205101384 นายสมบัติ เชอหมื่อ ร.บ.10
111 6205101385 นายสรายุทธ แซ่อึ้ง ร.บ.10
112 6205101388 นายสิรวิชญ์ สุปผล ร.บ.10
113 6205101390 นางสาวสุทธิชา ตุ่มรังษี ร.บ.10
114 6205101392 นางสาวสุภธิดา โขงจักร์ ร.บ.10
115 6205101393 นายสุเมธ สรรเพชร ร.บ.10
116 6205101394 นายสุรศักดิ์ ทัพวงษ์ ร.บ.10
117 6205101395 นางสาวหทัยภัทร ตังกุลา ร.บ.10
118 6205101396 นายอชิตพล ตากันธะ ร.บ.10
119 6205101397 นางสาวอทิตยา รัตนวงศ์ ร.บ.10
120 6205101398 นายอธิวัฒน์ แสนเพชร ร.บ.10
121 6205101401 นางสาวอัญชลิกา ตระกลสาทร ร.บ.10
122 6205101402 นางสาวอัญญรัตน์ เชิงค้า ร.บ.10
123 6205101403 นายอานันท์ แสนหาญชัย ร.บ.10
124 6205101404 นางสาวอาริตา วันแก้ว ร.บ.10
125 6205101405 นายอำนาจ อาจหาญ ร.บ.10
126 6205101406 นางสาวเอกวลี ธีรฐิติธรรม ร.บ.10
127 6205101407 นายกรกช วนาพันธ์ ร.บ.10
128 6205101408 นางสาวพัทธ์ธีรา แสนยศ ร.บ.10
129 6205101409 นายรัฐศาสตร์ ธิรินทอง ร.บ.10
130 6205105301 นางสาวกนกวรรณ สุขแสน รป.บ.10
131 6205105302 นางสาวกมลทิพย์ แจ่มจันทร์ รป.บ.10
132 6205105303 นายกฤษณศักดิ์ สุรารักษ์ รป.บ.10
133 6205105305 นางสาวกิตติมาพร เกาะสังข์ รป.บ.10
134 6205105306 นางสาวแก้วกาญจน์ แก้วฉวี รป.บ.10
135 6205105308 นางสาวจิณห์นิภา ชาวงศ์ศรี รป.บ.10
136 6205105311 นายจิรพัชร น้อยจ้อย รป.บ.10
137 6205105312 นางสาวจิรัชญา ทาตุการ รป.บ.10
138 6205105314 นายเจษฎาวุฒิ กันทะวัง รป.บ.10
139 6205105317 นางสาวชลดา พร้อมใจ รป.บ.10
140 6205105318 นายชัชนันท์ เรืองวงษ์ รป.บ.10
141 6205105322 นางสาวณัฐกฤตตา จันทาพูน รป.บ.10
142 6205105323 นายณัฐชนนท์ เวียงนนท์ รป.บ.10
143 6205105324 นายณัฐพงษ์ ตาธิยะ รป.บ.10
144 6205105325 นางสาวณัฐพร เรือนคำ รป.บ.10
145 6205105328 นางสาวณิชากร บุญฟู รป.บ.10
146 6205105329 นางสาวดรัลรัตน์ ชัยเมืองชื่น รป.บ.10
147 6205105330 นายทวิวัฒน์ สายะ รป.บ.10
148 6205105331 นางสาวทิพวรรณ ผัดดอก รป.บ.10
149 6205105335 นางสาวธัญชนก ใจกล้า รป.บ.10
150 6205105336 นายธีรพงษ์ พัดเจริญ รป.บ.10
151 6205105337 นายธีรภัทร์ ใหม่วงศ์ รป.บ.10
152 6205105338 นางสาวนภัสนันท์ บุตราสวรรค์ รป.บ.10
153 6205105339 นางสาวนภัสรา หมื่นทะวงค์ รป.บ.10
154 6205105345 นางสาวนูรียะฮ์ กวินวรพงศ์ รป.บ.10
155 6205105347 นายปรเมษฐ์ อินต๊ะหงษ์ รป.บ.10
156 6205105350 นางสาวปวริศา แฝกหอม รป.บ.10
157 6205105354 นางสาวภัทรพิชญ์ พรหมกันธา รป.บ.10
158 6205105358 นายวธิรวิศธ์ อิ่นแก้ว รป.บ.10
159 6205105361 นางสาววรลักษณ์ หงษ์เก้า รป.บ.10
160 6205105365 นางสาวศจีรัตน์ ปัญโญ รป.บ.10
161 6205105369 นางสาวศิริโสภา ชายคำ รป.บ.10
162 6205105371 นางสาวสมิตา อินอำพันธ์ รป.บ.10
163 6205105375 นางสาวสิริกาญจน์ มั่นทิสุทธิ์ รป.บ.10
164 6205105378 นางสาวโสรีรัตน์ ใจผ่อง รป.บ.10
165 6205105393 นายซาลิม ศิริอาดัมพันธุ์ รป.บ.10
166 6205105398 นายศุภวิชญ์ ช่างเหล็ก รป.บ.10
167 6205105407 นางสาวศิรินารถ ยวงเงิน รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
168 6106102312 นายกิตติพศ เตจ๊ะสา บธ.บ.10
169 6106102441 นางสาวสุพัตรา นวลยง บธ.บ.10
170 6206101303 นางสาวกมลฉัตร เพ็ชร์วงศ์ บธ.บ.10
171 6206101338 นายณัฐวุฒิ คำยามา บธ.บ.10
172 6206101371 นายพนธกร ทองสุข บธ.บ.10
173 6206101375 นายพัชรพล ดวงดี บธ.บ.10
174 6206101381 นายพุฒิพงษ์ ยานะ บธ.บ.10
175 6206101417 นางสาวโสรยา คำกันธา บธ.บ.10
176 6206101432 นางสาวชลธิชา เครือเทพ บธ.บ.10
177 6206101435 นายนนทัช เกิดแก้ว บธ.บ.10
178 6206102301 นางสาวกนกกร ภู่เปี่ยม บธ.บ.10
179 6206102323 นางสาวจินตนา โนจา บธ.บ.10
180 6206102324 นางสาวจินทภา โพธิ์เงิน บธ.บ.10
181 6206102326 นางสาวจิรัชญา ทาธิจันทร์ บธ.บ.10
182 6206102328 นางสาวจิราภรณ์ ยอดผ่านเมือง บธ.บ.10
183 6206102376 นางสาวภัทรนันท์ ปินทนา บธ.บ.10
184 6206102428 นางสาวกิตติมา สุขเจริญ บธ.บ.10
185 6206102452 นางสาวภาสินี กาวรรณ์ บธ.บ.10
186 6206103315 นายจักรกฤต สินเปียง บช.บ.10
187 6206103322 นางสาวชุติกาญจน์ อินทะปัญโญ บช.บ.10
188 6206103324 นางสาวณัฐกานต์ นาคสุวรรณ บช.บ.10
189 6206103325 นางสาวณัฐฐิกาน ใจคำ บช.บ.10
190 6206103326 นางสาวณัฐณิชา จุ่มเย็น บช.บ.10
191 6206103327 นางสาวณัฐธิดา บุญเป็ง บช.บ.10
192 6206103329 นางสาวณัฐพร บุญทา บช.บ.10
193 6206103341 นางสาวธัญวรัตม์ กันทาดง บช.บ.10
194 6206103342 นางสาวธาริณี ตันกุระ บช.บ.10
195 6206103344 นางสาวธิดารัตน์ ต๊ะดง บช.บ.10
196 6206103347 นางสาวนราพร ใจกล้า บช.บ.10
197 6206103352 นางสาวนันทิชา ปานทำ บช.บ.10
198 6206103365 นางสาวพรรณิภา ชุมทอง บช.บ.10
199 6206103366 นางสาวพัณณิตา สินสวัสดิ์ บช.บ.10
200 6206103367 นายพันนฤทธิ์ โสมปาน บช.บ.10
201 6206103370 นางสาวพิมพ์ประภา พรสวัสดิ์ บช.บ.10
202 6206103371 นางสาวเพชรดา สุนันต๊ะ บช.บ.10
203 6206103374 นางสาวรวีภรณ์ ศรีสด บช.บ.10
204 6206103377 นางสาวรุ่งรัตน์ ลมพัฒนา บช.บ.10
205 6206103379 นางสาววนิดา สังข์น้อย บช.บ.10
206 6206103384 นายวัชรากร โอ้ทา บช.บ.10
207 6206103385 นางสาววิภาพร ดอยกิ่ง บช.บ.10
208 6206103403 นางสาวสายสุดา สิทธิ บช.บ.10
209 6206103410 นางสาวสุพิชญา ขุนหาญ บช.บ.10
210 6206103411 นางสาวสุมินทร์ตรา ปะนามะสา บช.บ.10
211 6206103417 นางสาวอารียา ดาใจคำ บช.บ.10
212 6206103419 นางสาวจิราลักษณ์ พงค์ปัญญา บช.บ.10
213 6206103422 นางสาวธิดารัตน์ สุริวงค์ บช.บ.10
214 6206103423 นายนัทธพงศ์ แดงฟู บช.บ.10
215 6206103424 นางสาวรุ่งไพลิน คำอ้าย บช.บ.10
216 6206103425 นางสาววนิดา ยาวิไชย บช.บ.10
217 6206103426 นางสาวศศิพิมพ์ สุริยศ บช.บ.10
218 6206103427 นางสาวสุพัตรา กุลาชัย บช.บ.10
219 6206104305 นางสาวเกวลิน ธรรมสิทธิ์ บธ.บ.10
220 6206104314 นายธนรรชน จวงจอง บธ.บ.10
221 6206104321 นางสาวนภัสสร คำกอนแก้ว บธ.บ.10
222 6206104328 นางสาวพรชนก เพ็งจันทร์ บธ.บ.10
223 6206104338 นางสาวสิริวิมล อยู่ทน บธ.บ.10
224 6206104339 นางสาวสุภาสินี แก้วตุ้ย บธ.บ.10
225 6206104340 นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ บธ.บ.10
226 6206104341 นางสาวอริศรา กันทาใจ บธ.บ.10
227 6206104343 นางสาวอัจชลีญา ปงลังกา บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
228 6109101328 นางสาวธัญทิพย์ ทรงมณี ศศ.บ.10
229 6109101330 นางสาวธิดา ใจคง ศศ.บ.10
230 6109101384 นางสาวหนึ่งฤทัย สีทอง ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
231 6210101313 นายถวัลย์วงศ์ พงศนันทน์ วท.บ10
232 6210101316 นายนิติวัฒน์ ต้อนรับ วท.บ10
233 6210101345 นางสาวพัชนิดา ขวัญมาศ วท.บ10
234 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
235 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
236 6210102315 นางสาวประภานิช สองแก้ว วท.บ.10
237 6210102316 นางสาวปันนธร วงษ์สาจันทร์ วท.บ.10
238 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
239 6212101308 นางสาวนภารัตน์ ผิวผ่องงาม ศ.บ.10
240 6212101309 นางสาวนฤมน วงศ์สุต๋า ศ.บ.10
241 6212101310 นางสาวนิจิรา ใหม่กู้ ศ.บ.10
242 6212101314 นางสาวปาณิศา พงษ์สุภษะ ศ.บ.10
243 6212101315 นายปิติภัทร อินต๊ะวิชา ศ.บ.10
244 6212101318 นางสาววรัสยา อูปคำ ศ.บ.10
245 6212101320 นายสุภัทรชัย สมกาศ ศ.บ.10
246 6212101321 นางสาวอทิตยา ชมใจ ศ.บ.10
247 6212101322 นางสาวอริสรา ทองวร ศ.บ.10
248 6212101323 นางสาวอารยา อุดเลิศ ศ.บ.10
249 6212101325 นางสาวปรีญารัตน์ ปาปะเถ ศ.บ.10
250 6212102302 นายกฤตเมธ ปะละมะกาศ 10
251 6212102307 นางสาวชนิกานต์ ชัยชนะ 10
252 6212102310 นายเชาวรินทร์ ไร่ดี 10
253 6212102318 นายพงศธร สีจ๊ะแปง 10
254 6212102321 นางสาวชนันท์ธิดา คำแสน 10
255 6212102330 นางสาวสิริมา วิชัยคำ 10
256 6212102334 นางสาวอภิชญา เกตุหอม 10
257 6212102339 นายทรงพล พรมมี 10
258 6212107305 นางสาวมีณา เขื่อนสอน ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
259 6014101331 นางสาวธนพร ดงประหลาด ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
260 6114101349 นายปาราเมศ ประคองใจ ศศ.บ.10
261 6214101302 นางสาวนภัทรธมณฑ์ ธนเอกพิพัฒน์ ศศ.บ.10
262 6214101318 นางสาวฉัตรวี พงษ์ทวี ศศ.บ.10
263 6214101345 นางสาววิธนาภา ประภาตะนันท์ ศศ.บ.10
264 6214101346 นางสาวพสุดาภา ธิยะคำ ศศ.บ.10
265 6214101352 นางสาวรัญชรี สุขแคะ ศศ.บ.10
266 6214101366 นางสาวสุวริณีย์ ไชยราช ศศ.บ.10
267 6214102302 นางสาวกันยารัตน์ กังวล ศศ.บ.10
268 6214102318 นางสาวชญานิศ จินพละ ศศ.บ.10
269 6214102319 นางสาวชญานุศภัฒค์ หิรัญพรพิศาล ศศ.บ.10
270 6214102331 นางสาวทิวาพร คำษาวงค์ ศศ.บ.10
271 6214102356 นางสาวผณินทรา จันทน้อย ศศ.บ.10
272 6214102357 นางสาวพรรณนิกา ฟังเย็น ศศ.บ.10
273 6214102359 นางสาวพัชรินทร์ เนื่องอ้น ศศ.บ.10
274 6214102365 นายพีรสิทธ์ นิลพฤกษ์ ศศ.บ.10
275 6214102381 นายศรัณย์ จันทร์แดง ศศ.บ.10
276 6214102392 นายสุดเขต สีจันทร์ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
277 6215123301 นางสาวกมลกาญจน์ เสร็จซี วศ.บ.10
278 6215123316 นางสาวทิพวรรณ ใจนวล วศ.บ.10
279 6215123323 นางสาวนริศรา นาคสม วศ.บ.10
280 6215123326 นางสาวปิ่นเงิน สะมุกุ๊ วศ.บ.10
281 6215123328 นางสาวพรกนก ภู่เปี่ยม วศ.บ.10
282 6215123343 นางสาวศศิเพ็ญ ทองมี วศ.บ.10
283 6215123344 นางสาวศิรินันท์ จะสาร วศ.บ.10
284 6215123345 นางสาวศิริวรรณ ตุงไธสง วศ.บ.10
285 6215123349 นางสาวสุพัชรีย์ กาติ้ง วศ.บ.10
286 6215123353 นางสาวอาทิมา ใจคำ วศ.บ.10
287 6215123355 นางสาวอารีญา วงศ์สอน วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
288 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
289 6222101020 นายปิยะพงษ์ ทองหล่อ วท.บ.10
290 6222101302 นางสาวกนกพร เป็งเมืองมูล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
291 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
292 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
293 6222101317 นางสาวจารวี สวัสดิ์ไธสง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
294 6222101322 นางสาวจิราพร ผลฟักแฟง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
295 6222101323 นางสาวจีรนันท์ ติ๊บหน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
296 6222101324 นางสาวจีรพรรณ ยิ้มสุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
297 6222101325 นางสาวจีรภา ดอนปัน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
298 6222101326 นางสาวจีราพร พงษ์กลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
299 6222101332 นางสาวชุติมน ทากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
300 6222101337 นางสาวณัฐณิชา ปินใจรักษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
301 6222101344 นายธนพล ชมภูชิต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
302 6222101349 นายธนาธิป ศิริญาณ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
303 6222101358 นางสาวนภัสกมล ภู่ชินาพันธ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
304 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
305 6222101368 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
306 6222101369 นายปฏิภาณ เกิดสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
307 6222101370 นางสาวปณิตา กอนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
308 6222101379 นายพงสกร อุดติ๊บ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
309 6222101382 นางสาวพัชริดา กันทะวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
310 6222101386 นายพีรพัท คำอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
311 6222101388 นางสาวภคมน โตเอี่ยม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
312 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
313 6222101396 นางสาวรวิสรา โรจน์นครินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
314 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
315 6222101399 นางสาวรินลณี วิมนโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
316 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
317 6222101410 นายว่าจ้าง แซ่ว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
318 6222101411 นายวิชชากร นากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
319 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
320 6222101419 นางสาวศุภรดา แสงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
321 6222101422 นางสาวสมศรี พิลาสชวนพิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
322 6222101426 นางสาวสโรชา นาคยอดทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
323 6222101427 นายสหรัฐ สูบกำปัง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
324 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
325 6222101436 นางสาวหัทยา สิงห์คำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
326 6222101443 นางสาวอารยา นันทเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47